1 VSPH 673/2010-A-15
KSPL 54 INS 4897/2010 1 VSPH 673/2010-A-15 1 VSPH 698/2010-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Růženy Gašparíkové, bytem Chodov, U Koupaliště 810, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. června 2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-8, a ze dne 15. července 2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-10,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. června 2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-8, se mění tak, že dlužnici se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. července 2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-10, se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 15.7.2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-10, zastavil insolvenční řízení dlužnice Růženy Gašparíkové. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se podáním ze dne 7.5.2010 domáhala dlužnice zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Protože k výzvě soudu učiněné usnesením ze dne 21.6.2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-8, neuhradila dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, soud insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby soud řízení nezastavoval. Uvedla, že na výzvu k zaplacení zálohy poslala žádost o prominutí poplatku, neboť toho času na poplatek neměla a že zálohu zaplatí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby 1 VSPH 698/2010 ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle § 41 odst. 2 o.s.ř. každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Dlužnice reagovala na rozhodnutí ze dne 21.6.2010 podáním ze dne 24.6.2010, jež sice neoznačila jako odvolání proti usnesení o uložení zálohy, nicméně žádala v něm o osvobození od soudních poplatků-zálohy na náklady INS řízení , z čehož lze bez dalšího dovodit, že se domáhala jeho změny a upuštění od povinnosti hradit zálohu. Podání tak bylo dostatečně určité ve smyslu § 42 odst. 4 o.s.ř., bylo z něj patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, bylo podepsáno a datováno. Odvolací soud proto z jeho podnětu přezkoumal nejprve usnesení ze dne 21.6.2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-8.

Pro hladký průběh insolvenčního řízení je třeba zajistit materiální předpoklady; v opačném případě, kdy dlužník není schopen uhradit ani požadovanou zálohu, postrádá insolvenční řízení smysl, protože při absenci finančních prostředků či zpeněžitelného majetku nelze předpokládat, že by mohlo dojít alespoň k částečnému uspokojení věřitelů dlužníka, přičemž pokračování insolvenčního řízení by vedlo jen ke vzniku nákladů řízení.

Z obsahu návrhu na povolení oddlužení odvolací soud zjistil, že dlužnice má závazky vůči 8 věřitelům v celkové výši asi 852 tisíc Kč a jediným jejím příjmem je mzda ve výši 18.000,-Kč měsíčně. Dlužnice má po rozvodu vyživovací povinnost ke dvěma nezletilým dcerám, disponuje jen vybavením domácnosti a os. automobilem Scenic a vlastní pouze věci osobní potřeby.

Za popsaného stavu je odvolací soud toho názoru, že soud I. stupně postupoval správně, když s ohledem na majetkové a finanční poměry dlužnice uložil dlužnici povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. S ohledem na rozsah insolvenčního řízení (závazky odpovídající pohledávkám 8 věřitelů) má však odvolací soud zato, že pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 5.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny z měsíčních splátek.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a usnesení ze dne 21.6.2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-8, o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení změnil, jak je ve výroku uvedeno.

Protože usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dosud nenabylo právní moci, nebyly splněny podmínky pro zastavení insolvenčního řízení ve smyslu § 108 odst. 3 IZ, změnil odvolací soud 1 VSPH 698/2010 podle § 220 odst. 3 o.s.ř. usnesení ze dne 15.7.2010, č.j. KSPL 54 INS 4897/2010-A-10, o zastavení řízení způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. srpna 2010

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová