1 VSPH 672/2011-P4-7
KSPH 40 INS 2787/2011 1 VSPH 672/2011-P4-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice: Jaroslava Pokorná, nar. 25. května 1968, bytem Chyňava 401, Chyňava, o odvolání věřitele č. 4: ESSOX, s.r.o., identifikační číslo 26764652, se sídlem České Budějovice 6, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 2787/2011-P4-2 ze dne 19. května 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 2787/2011-P4-2 ze dne 19. května 2011 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.4.2011 rozhodl o úpadku dlužnice a věřitele vyzval k přihlašování pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, ke kterému došlo dne 8.4.2011, přičemž dne 11.4.2011 došlo k opravě spisové značky v záhlaví. Soud dodal, že přihlašovací lhůta marně uplynula dne 9.5.2011, přičemž přihláška pohledávky byla podána k poštovní přepravě teprve dne 11.5.2011. Proto soud přihlášku postupem dle § 185 IZ odmítl pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že účinky zveřejnění usnesení o úpadku nenastaly 8.4.2011, ale teprve 11.4.2011, protože při zveřejnění usnesení došlo k pochybení na straně soudu, které nemůže jít k tíži věřitele, a proto se domníval, že pohledávku přihlásil včas a odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 88/2010-P10-8 ze dne 16.2.2010, kde odvolací soud rozhodoval v podobné věci. Proto věřitel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že je odvolání důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 136 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odst. 2 písm.d). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odst. 3). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odst. 4).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 71 IZ soudní rozhodnutí se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (doručení vyhláškou), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení (odst. 1). Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění (odst. 2).

Podle § 89 IZ není-li stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z citované právní úpravy vyplývá, že insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle IZ (blíže § 419 a násl. IZ) má pro insolvenční řízení klíčový význam.

Z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku týkajících se insolvenčního řízení dlužnice odvolací soud zjistil, že v oddíle A, řádku 10 je sice vyznačeno, že událost Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna 8.4.2011, současně je v něm ale vyznačeno, že text dokumentu není k dispozici a soubor nelze otevřít. Text usnesení byl následně v insolvenčním rejstříku opakovaně zveřejněn 11.4.2011.

Podle odvolacího soudu nelze ověřit skutečnost, zda rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno již 8.4.2011, avšak ani za situace, že by tomu tak bylo, nelze přičítat k tíži věřitele postup insolvenčního soudu a důvody opakovaného zveřejnění jeho usnesení. Naopak odvolací soud dospěl k závěru, že usnesení insolvenčního soudu o úpadku nabylo vůči věřiteli účinnosti až 11.4.2011 a dnem následujícím tak začala běžet lhůta 30 dnů k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení; uvedená lhůta tak uběhla 11.5.2011 a věřitel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě téhož dne, tedy včas.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se přihláška věřitele neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová