1 VSPH 67/2015-P28-7
KSPA 56 INS 5822/2014 1 VSPH 67/2015-P28-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Drahoslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 62033999, bytem i místem podnikání Jaroměřice 299, o odvolání věřitele č. 27: BODOS a.s., se sídlem Boskovice, Mánesova 1, IČO 49435230, zastoupeného advokátem JUDr. Františkem Polanským, se sídlem Brno, Cejl 62b, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 5822/2014-P28-2 ze dne 20. listopadu 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 5822/2014-P28-2 ze dne 20. listopadu 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, výše uvedeným usnesením v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P28 ve výši 423.365,40 Kč věřitele BODOS, a.s. a v bodu II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí v insolvenčním řízení účast uvedeného věřitele. Usnesení odůvodnil tím, že usnesením z 5.6.2014 (č.d. A-30) byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno oddlužení a věřitelé byli vyzváni, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky s tím, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neupokojují. Soud odkázal na § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a konstatoval, že přihláška pohledávky P28 věřitele BODOS, a.s. (dále jen věřitele) byla soudu doručena dne 22.7.2014 poštou a odeslána byla dne 21.7.2014. Pro posouzení včasnosti přihlášky pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška podána k poštovní přepravě. Rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.6.2014 lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 7.7.2014. Přihláška pohledávky byla tedy podána po uplynutí předmětné lhůty. Prominutí zmeškání lhůty není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona), přihláška pohledávky P28 byla podána opožděně, tudíž se k ní nepřihlíží a nebude se v insolvenčním řízení uspokojovat. Soud proto rozhodl dle § 185 insolvenčního zákona.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit tak, že se přihláška pohledávky P28 neodmítá. Odvolání odůvodnil tím, že dlužníkovy dluhy pocházejí z dlužníkova podnikání. V takovém případě nemělo být povoleno oddlužení (souhlas věřitelů s oddlužením dán nebyl) a lhůta pro podání přihlášek by činila 2 měsíce, nikoliv 30 dnů. Z hlediska 2měsíční lhůty pro podání přihlášky věřitel přihlásil svou pohledávku včas. Usnesení soudu o povolení oddlužení je nezákonné a nemohlo vyvolat v něm uvedené účinky, navíc za situace, kdy odvolání proti takovému usnesení není přípustné a věřitel se proti tomuto usnesení nemohl bránit.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání věřitele důvodným.

V prvé řadě je mylný názor odvolatele, že neplatí 30denní lhůta pro přihlášky pohledávek stanovená v usnesení soudu prvního stupně č.j. KSPA 56 INS 5822/2014-A-30 z 5.6.2014. Tato lhůta byla stanovena dle § 136 odst. 3 insolvenčního zákona (jinou ani nemohl insolvenční soud určit), neboť s rozhodnutím o úpadku bylo spojeno i rozhodnutí o povolení oddlužení. Představa odvolatele, že by mělo být povolení o oddlužení nezákonné, je nesprávná. Ustanovení § 397 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona přímo insolvenčnímu soudu ukládá povolit oddlužení za situace, kdy má soud pochybnosti, zda je dlužník oprávněn podat návrh na oddlužení a tuto otázku dále zkoumat v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Právo věřitele nesouhlasit s oddlužením není nijak procesně oslabeno tím, že se nemůže odvolat proti usnesení o povolení oddlužení, neboť ve smyslu § 403 odst. 2 insolvenčního zákona může věřitel namítnout do skončení schůze věřitelů (není-li svolána dle § 399 odst. 3 insolvenčního zákona, pak do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku), že nesouhlasí s oddlužením dlužníka, který má dluhy z podnikání.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně ohledně opožděnosti předmětné přihlášky pohledávky P28. Dne 5.6.2014 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení z téhož dne, které v bodu V. výroku obsahovalo výzvu, aby věřitelé do 30 dnů od zveřejnění usnesení podávali přihlášky svých pohledávek a obsahovalo i poučení, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. 30 denní lhůta běžící od 5.6.2014 skončila v souladu s § 57 odst. 2 druhé věty o.s.ř. dne 7.7.2014. Věřitel odeslal insolvenčnímu soudu svou přihlášku pohledávky dne 21.7.2014, tedy pozdě (jak správně uvedl soud prvního stupně, jedná se o procesní lhůtu, rozhodující je odevzdání zásilky poště k přepravě, nikoliv datum doručení zásilky). I kdyby věřitel žádal o prominutí zmeškání lhůty, nebylo by přípustné, viz § 83 insolvenčního zákona.

V souladu s § 173 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona nelze k předmětné přihlášce pohledávky přihlížet a tato pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojí. Soud prvního stupně postupoval po právu, když dle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky P28 odmítl a dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o.s.ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 24. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná