1 VSPH 660/2014-B-43
KSHK 41 INS 31851/2012 1 VSPH 660/2014-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Lenky Adamcové, bytem Ústí 80, Stará Paka, zast. opatrovníkem JUDr. Danielem Novotným, sídlem Valdštejnovo náměstí 76, Jičín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-18 ze dne 27. února 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-18 ze dne 27. února 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-18 ze dne 27.2.2014 rozhodl, že oddlužení Lenky Adamcové (dále dlužnice), schválené usnesením č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-7 ze dne 15.4.2013, se zrušuje (bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-A-7 ze dne 1.2.2013 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jana Malého. Usnesením č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-7 ze dne 15.4.2013 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 18.2.2014 dlužnice na splnění oddlužení neuhradila dosud žádnou splátku. Na nařízené jednání za účelem zrušení schváleného oddlužení konané dne 19.2.2014 se dlužnice nedostavila.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně v souladu s ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, který bude nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že není schopna splácet měsíčně částku 6.000,-Kč tak, jak jí bylo uloženo usnesením o schválení oddlužení. Nachází se ve složité životní situaci, zůstala sama s dětmi a její příjem představuje pouze rodičovský příspěvek, který od října 2013 činí pouze

3.000,-Kč. Na jednání nařízené za účelem zrušení oddlužení se nemohla z důvodu hospitalizace v nemocnici dostavit. Žádá o pokračování ve schváleném oddlužení, protože po skončení hospitalizace bude hledat zaměstnání a bude tak moci plnit splátkový kalendář.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

K projednání odvolání nařídil odvolací soud opakovaně jednání na dny 15.5.2014 a 22.5.2014, z nichž se dlužnice ze zdravotních důvodů omluvila a požadovala jejich odročení. Odvolací soud, s ohledem na zdravotní stav dlužnice, který v současnosti vylučuje její účast na soudním jednání, jí podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. usnesením č.j.-B-33 ze dne 3.6.2014 ustanovil opatrovníka advokáta JUDr. Daniela Novotného. Opatrovník k odvolání dlužnice uvedl, že na odvolání proti bodům I. a II. výroku napadeného usnesení trvá.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 41 INS 31851/2012-B-7 ze dne 15.4.2013 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle uvedeného usnesení činily závazky dlužnice celkem 346.302,22 Kč. Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 18.2.2014 vyplývá, že na plnění splátkového kalendáře dlužnice nic nezaplatila, a z tohoto důvodu nebylo na pohledávky věřitelů a na odměnu insolvenčního správce nic uhrazeno. Podle vyjádření insolvenčního správce na nařízeném jednání se na popsaném stavu nic nezměnilo.

Dlužnice v průběhu plnění splátkového kalendáře byla poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, a proto usnesení v napadených bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 18. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová