1 VSPH 66/2018-B-56
č. j. KSHK 40 INS 4888/2015 1 VSPH 66 /2018-B-56

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. ]iíím Karetou vinsolvenční véci dlužníka: REZIDENCE ŠATLAVA, s. r. o. v likvidaci., IČO 27894151, sídlem Dlouhá 101, 500 03 Hradec Králové, zastoupený likvidátorem lng. Milanem anonymizovano , anonymizovano , Bohuslavice č.p. 6, 549 01 Bohuslavice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j KSHK 40 INS 4888/2015 FB+50 ze dne 29. listopadu 201? takto: Odvolací řízení se zastavuje. Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. KSHK 40 INS 4888/2015 13-50 ze dne 29. 11. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek REZIDENCE SATLAVA, s. r. o. v likvidaci (dále jen dlužník) zprostil insolvenčního správce Zrůstek a partneři, v. o. 5, (dále jen správce) funkce s tím, že usnesením ze dne 2, 10 2017 (č. d. B 48) zrušil po splnění rozvrhového usnesení konkurs vedený na majetek dlužníka a správce ho podáním ze dne 24. 11. 2017 informoval o tom, že uzavřel účetní knihý, sestavil účetní závěrku, předal dlužníkovi účetní záznamý a zajistil evidenční a archivační činnost.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a véc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, přičemž v odvolání namítal, že správce své povinnosti nesplnil. Protože podáním ze dne 15. 12. 2017 vzal dlužník odvolání zpčt svýsvétlením,

že správce splnil povinnosti dodatečné ke dni 14. 12. 2017, postupoval odvolací soud podle ust. Š 207 odst. 2 za použití 5 218c občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Praha 12. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodus rvo isem otvrau'e Teresa Kulštrunková. i" p p p ] Z/ÚÍW