1 VSPH 656/2012-A-12
KSHK 42 INS 5805/2012 1 VSPH 656/2012-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , Ovesná Lhota 73, 582 91 Ovesná Lhota, zast. advokátem Mgr. Ondřejem Křičkou, sídlem Na Zámecké 7, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. dubna 2012, č.j. KSHK 42 INS 5805/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. dubna 2012, č.j. KSHK 42 INS 5805/2012-A-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením uložil Jiřímu Mičkovi (dále jen dlužník) domáhajícímu se vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Z odůvodnění usnesení zejména vyplývá, že dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z obsahu návrhu a předložených příloh plyne, že dlužník nemá žádný majetek a jako jediný příjem má invalidní důchod.

Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně z potřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě jeho hotových výdajů a nákladů spojených se správou a zpeněžováním majetkové podstaty a současně zajistit záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možné uhradit z majetkové podstaty. Soud prvního stupně vycházel zejména z úvahy, že v případě řešení úpadku dlužníka konkursem by odměna správce představovala podstatnou část nákladů a podle vyhl. č. 313/2007 Sb. by činila nejméně 45.000,-Kč. Proto dospěl k závěru, že je záloha stanovená ve výši 45.000,-Kč přiměřená.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a dlužníku zálohu nevyměřil, případně její výši alespoň snížil. V odvolání poukazoval na to, že je nemajetný a s ohledem na své zdravotní postižení pobírá toliko invalidní důchod. Tuto skutečnost by proto soud měl zohlednit i při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dále dlužník v odvolání tvrdil, že jeho pohledávka za společností B.P.T., s.r.o. byla přihlášena v insolvenčním řízení -2-KSHK 42 INS 5805/2012 vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 19696/2011 a lze očekávat její částečné uspokojení. Proto by náklady insolvenčního řízení měly být alespoň částečně uhrazeny z prodeje majetkové podstaty dlužníka B.P.T., s.r.o.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník nevlastní žádný movitý nebo nemovitý majetek, který by bylo možné zpeněžit, pobírá invalidní důchod a jeho jediné aktivum je pohledávka za jeho bývalým zaměstnavatelem B.P.T., s.r.o., již přihlásil v insolvenčním řízení vedeném na tuto společnost.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném případě nebude možné řešit dlužníkův úpadek jiným způsobem než konkursem (popř. nepatrným konkursem dle ust. § 314, 315 insolvenčního zákona), a insolvenčnímu správci je proto třeba zajistit dostatek prostředků na hotové výdaje související s jeho činností a náklady spojené se správou a zpeněžením zastavených nemovitostí dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje likvidními prostředky, z nichž by bylo možno počáteční náklady insolvenčního správce hradit, je uložení povinnosti zaplatit zálohu namístě. Dlužník však nemá ani majetek, jehož zpeněžením by bylo možné náklady insolvenčního řízení (zejména odměnu insolvenčního správce, jejíž minimální výše by byla s ohledem na vymáhání pohledávky dlužníka za společností B.P.T., s.r.o. alespoň 45.000,-Kč) hradit. Přitom pohledávka dlužníka uplatněná v insolvenčním řízení B.P.T, s.r.o. zřejmě významným způsobem k pokrytí nákladů tohoto insolvenčního řízení nebude moci sloužit s ohledem na soupis majetkové podstaty této společnosti, který obsahuje jen soubor movitých věcí nevalné hodnoty. Proto se odvolacímu soudu jeví výše stanovené zálohy soudem prvního stupně jako přiměřená.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

K žádosti dlužníka, aby odvolací soud přihlédl k jeho špatné osobní a majetkové situaci, odvolací soud doplňuje, že dlužník jako fyzická osoba, nepodnikatel, nemá zákonnou povinnost podávat na sebe insolvenční návrh. Pokud nevlastní majetek, z něhož by bylo možné provést poměrné uspokojení jeho věřitelů, -3-KSHK 42 INS 5805/2012 nemůže být podáním jeho návrhu dosaženo účelu insolvenčního zákona. Proto je na místě na jeho povinnosti složit přiměřenou zálohu na krytí nákladů insolvenčního řízení trvat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. června 2012

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová