1 VSPH 646/2012-B-32
MSPH 91 INS 12824/2011 1 VSPH 646/2012-B-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Office happy, s.r.o., IČO 62914464, sídlem Praha 9-Kbely, Luštěnická 723, o odvolání Ing. Gabriely Burzové, sídlem Praha 6, Veleslavínská 39/48, zast. Mgr. Pavlem Ubrem, advokátem se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2012, č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-13,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.3.2012, č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-13 potvrdil usnesení schůze věřitelů z téhož dne, jímž byl novým insolvenčním správcem ustanoven Ing. Radim Dědic, sídlem Ostrava-Vítkovice, Mírová 18 (dále též správce), a odvolané insolvenční správkyni Ing. Gabriele Burzové (dále jen odvolatelka) uložil, aby do 10-ti dnů předala novému správci svoji funkci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se věřitelé na své první schůzi konané po přezkumném jednání usnesli na tom, že odvolatelku odvolávají z funkce insolvenční správkyně a že novým správcem ustanovují Ing. Radima Dědice. Za této situace soud I. stupně potvrdil usnesení schůze věřitelů, když neshledal důvody, proč by tak učinit neměl.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka odvolala a požadovala, aby je odvolací zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Rozvedla především jednotlivé přihlášené pohledávky a propojení některých věřitelů, z čehož dovozovala, že soud I. stupně pochybil v otázce přiznání, resp. nepřiznání hlasovacích práv věřitelů. Z toho dovozovala, že usnesení schůze věřitelů nebylo platně přijato a napadené usnesení je proto nesprávné.

Správce ve vyjádření k odvolání vyvracel vývody odvolatelky a požadoval, aby je odvolací soud jako nepřípustné odmítl.

Odvolání není přípustné.

Podle § 29 insolvenčního zákona (dále jen IZ) na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, přičemž osobou (subjektivně) oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů; odvolanému insolvenčnímu správci zákon legitimaci k podání odvolání nepřiznává. Z uvedeného nutně vyplývá i to, že usnesení, jímž insolvenční soud podle § 29 odst. 2 IZ naopak potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ).

V dané věci směřuje odvolání proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a za použití § 7 IZ odvolání odvolatelky odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. května 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva