1 VSPH 645/2012-P9-7
KSPL 54 INS 16315/2011 1 VSPH 645/2012-P9-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Fran anonymizovano Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlu anonymizovano Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Bor u Tachova, Přimdská 457, o odvolání AN EURO Group, s.r.o., IČO 24817333, sídlem Praha 5-Košíře, Plzeňská 1270/97, zast. JUDr. Janou Kudrnovou, Ph.D. advokátkou, sídlem Ostrava, Na Hradbách 3, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. ledna 2012, č.j. KSPL 54 INS 16315/2011-P9-2, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. ledna 2012, č.j. KSPL 54 INS 16315/2011-P9-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlu anonymizovano Ladislava anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že přih anonymizovano pohledávky věřitele č. 9 AN EURO Group, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 20 076,31 Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 10.10.2011 vyzval věřitele, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 9.11.2011, přičemž odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 20 076,31 Kč k soudu I. stupně až dne 19.1.2012, tedy opožděně. Proto postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se přih anonymizovano neodmítá. Vysvětloval, že přihlášku pohledávky podal již dne 18.10.2011 a tuto doplnil podáním ze dne 7.11.2011. Stejnou pohledávku pak nedopatřením přihlásil ještě jeho zmocněnec Bc. Mamula. Vzhledem k tomu, že přihlásil dvě stejné pohledávky, vyzval ho insolvenční správce k nápravě výzvou doručenou mu dne 10.1.2012. Dle pokynu správce proto vzal zpět obě dříve podané přihlášky a podal novou přihlášku pohledávky, která byla napadeným usnesením odmítnuta, což považoval za nespravedlivé, neboť postupoval v souladu s pokyny správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku KSPL 54 INS 16315/2011 -P9 spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přih anonymizovano pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přih anonymizovano dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přih anonymizovano posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlu anonymizovano , kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou D anonymizovano (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlu anonymizovano zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11, (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení anonymizovano se dlu anonymizovano bylo zahájeno na návrh dlu anonymizovano , jenž došel insolvenčnímu soudu dne 12.9.2011. Vyh anonymizovano o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 13 hod. 13 min. Usnesením ze dne 10.10.2011 (A-10) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlu anonymizovano a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil dne 12.10.2011 v 13 hod. 28 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pátek 11.11.2011.

Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přih anonymizovano odvolatele ze dne 17.1.2012 podaná dne 19.1.2012 (P9-1) po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována. Uvedenou přihlášku přitom nelze považovat za doplnění některé z dříve (včas) podaných přihlášek P2 nebo P3, neboť ty byly vzaty zpět (P2-4 a P3-4), což vzal soud I. stupně na vědomí pravomocnými usneseními ze dne 19.1.2012 (P2-5 a P3-5). KSPL 54 INS 16315/2011 -P9

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, neboť odvolatel podal přihlášku ze dne 17.1.2012 do insolvenčního řízení opožděně, až dne 19.1.2012. Okolnost, že odvolatel učinil zpětvzetí přihlášek P2 a P3 a opožděné podání přihlášky P9 na základě pokynu insolvenčního správce ze dne 10.1.2012, je pro posouzení důvodnosti odvolání bez významu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 21. května 2012

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová