1 VSPH 642/2011-A-12
MSPH 91 INS 7022/2011 1 VSPH 642/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Frant anonymizovano Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dluž anonymizovano Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Zámrsky 6, adresou pro doručení Penzion U Zralých , Praha 9, U Stadionu 164/3, zahájené na návrh dluž anonymizovano , o odvolání dluž anonymizovano proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2011, č.j. MSPH 91 INS 7022/2011-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2011, č.j. MSPH 91 INS 7022/2011-A-6, se mění tak, že se místní nepříslušnost tohoto soudu nevyslovuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě-pob anonymizovano v Olomouci jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkovéh anonymizovano . Soud I. stupně zjistil, že dlužník má bydliště v obci Zámrsky, tedy v Olomouckém kraji, ačkoliv v návrhu uvedl též svoji korespondenční adresu v Praze. Z toho, že u Úřadu práce v Olomouci probíhá správní řízení ve věci jeho nároku na podporu v nezaměstnanosti, dovodil, že se dlužník v Praze sice zdržuje, ale byt zde nemá. Protože smyslem oddlužení plněním splátkovéh anonymizovano je vyřešení majetkové situace zadlužené domácnosti, dospěl soud I. stupně k závěru, že místně příslušným je soud, kde má dlužník své trvalé bydliště. Proto s p anonymizovano na § 85a a § 85 odst. 3 o.s.ř. rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že se fakticky a trvale zdržuje v Praze v penzionu U Zralých , že v Praze má též zaměstnání jeho manž anonymizovano u zaměstnavatele FM Gastro-František Moudrý, s.r.o., sídlem Praha 1, Klementinum 190 a že byť je zatím evidován u Úřadu práce v Olomouci, by měl od 1.6.2011 z anonymizovano zaměstnání u Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, sídlem Praha 10, Magnitogorská 12. Připomněl, že k návrhu připojil své prohlášení k místní příslušnosti soudu a že se v Praze zdržuje s úmyslem se zde zdržovat trvale.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně včetně předcházejícího řízení (§ 212 odst. 1 o.s.ř.) a došel k závěru, že odvolání je opodstatněno. Podle § 7 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), ustanovení občanského soudního řádu. Ten v § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný, přičemž pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat o věci samé (§ 105 odst. 1 o.s.ř.).

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy, proto jsou pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle § 84 o.s.ř. řídí obecným soudem účast anonymizovano , proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, významná především ustanovení § 85 a § 85a téhož zákona.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účast anonymizovano , je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účast anonymizovano . Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. V případě insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku-fyzické osobě je při určení obecného soudu dluž anonymizovano , a potažmo místní příslušnosti insolvenčního soudu, třeba postupovat podle § 85 odst. 1 o.s.ř. bez ohledu na to, zda je či není pod anonymizovano (k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSCB 26 INS 2498/2010, 1 VSPH 381/2010-A ze dne 19.5.2010).

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identi anonymizovano dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v návrhu na povolení oddlužení uvedl dlužník své trvalé bydliště: Zámrsky 6 (A-1; kol anonymizovano č. 1), a svoji korespondenční adresu: Penzion U Zralých , Praha 9, U Stadionu 164/3 (A-1; kol anonymizovano č. 3). K tomu v příloze připojil své prohlášení k místní příslušnosti soudu ze dne 21.4.2011 (A-3), z něhož vyplývá, že fakticky bydlí v Praze v penzionu U Zralých . Z obsahu insolvenčního návrhu ve shodně s obsahem odvolání dále plyne, že dlužník je t.č. bez zaměstnání a vyživuje ho jeho manž anonymizovano , jež je zaměstnána v Praze u FM Gastro-František Moudrý, s.r.o., sídlem Praha 1, Klementinum 190. Na základě těchto zjištění odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně dospěl k závěru, že dlužník má své faktické (skutečné) bydliště v Praze, kde se trvale zdržuje spolu se svojí manželkou, a nikoliv v obci Zámrsky 6, kde je toliko administrativně hlášen k trvalému pobytu. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. června 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová