1 VSPH 640/2011-B-34
KSPH 39 INS 13617/2010 1 VSPH 640/2011-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka BARC, s.r.o., sídlem Kněževes, Pražská 355, IČ 25144626, zast. JUDr. Jaroslavem Tenkrátem, advokátem, sídlem Beroun, Havlíčkova 132, zahájeném na návrh A) Ing. Evy Pokorné a B) JUDr. Aleše Pokorného, obou bytem Rakovník, Bratří Burianů 1477, C) Martina Šnajberka, bytem Rakovník, Husovo náměstí 27, všichni zast. Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem, sídlem Praha 1, Široká 5, o odvolání dlužníka a navrhovatelů A), B) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. KSPH 39 INS 13617/2010-A-27,

takto:

I. Odvolání dlužníka se odmítá. II. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. února 2011, č.j. KSPH 39 INS 13617/2010-A-27, se v bodě II. výroku zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze pod bodem I. výroku k návrhu Martina Šnajberka (dále jen navrhovatel C) zjistil úpadek BARC, s.r.o. (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku zamítl insolvenční návrhy Ing. Evy Pokorné a JUDr. Aleše Pokorného (dále jen navrhovatelé A), B), pod bodem III. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužníka a pod bodem IV. výroku ustanovil insolvenčním správcem První konkursní, v.o.s. (dále jen správce). V navazujících výrocích stanovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Věřitele též vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale správci. V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, uložil správci ve výroku uvedené povinnosti, a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou publikována v Obchodním věstníku.

Proti uvedenému usnesení podali včas odvolání dlužník a navrhovatelé A), B).

Dlužník napadl jen body I., III., IV. výroku usnesení podáním ze dne 15.3.2011 bez uvedení odvolacích důvodů a odvolacího návrhu a tyto jeho náležitosti nedoplnil ani ve lhůtě dvaceti dnů k výzvě soudu ze dne 28.3.2011 (B-11), jež mu byla doručena dne 4.4.2011. -2-KSPH 39 INS 13617/2010 Protože podané odvolání neobsahovalo odůvodnění a odvolací návrh, nebylo lze v odvolacím řízení pro tento nedostatek pokračovat. Proto odvolací soud postupoval podle § 211 ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

Navrhovatelé A), B) napadli jen bod II. výroku usnesení a požadovali, aby ho odvolací soud změnil tak, že jejich insolvenčnímu návrhu vyhoví, popř. ho zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, neboť měli zato, že dlužníkův dluh ve výši 900.000,-Kč bylo lze snadno prokázat.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I. stupně v napadeném bodě II. výroku včetně předcházejícího řízení (§ 212 odst. 1 o.s.ř.) a došel k závěru, že odvolání navrhovatelů A), B) je opodstatněno.

Vyšel přitom především z toho, že pod bodem I. výroku usnesení soud I. stupně-byť k návrhu navrhovatele C)-zjistil úpadek dlužníka, čímž fakticky vyhověl též insolvenčním návrhům navrhovatelů A), B)-byť je pod bodem II. zjevně nadbytečně (a proto nesprávně) zamítl. V situaci, kdy se každý další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka považuje za přistoupení k řízení, kdy pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení (§ 107 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona) a kdy pravomocný bod I. výroku usnesení o zjištění úpadku dlužníka se vztahuje nejen na všechny dosavadní účastníky insolvenčního řízení (tj. též na navrhovatele A), B), ale též na další osoby, jež jeho účastníky dosud nebyli (míněni jsou především další věřitelé, kteří teprve budou uplatňovat svá práva vůči dlužníkovi), je napadený bod II. výroku věcně nesprávný, a to bez ohledu na to, zda navrhovatelé A), B) doložili své pohledávky za dlužníkem či nikoliv. Ostatně existence jejich pohledávek bude přezkoušena na přezkumném jednání, event. v incidenčním sporu v případě jejich popření.

S ohledem na to postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadený bod II. výroku usnesení zrušil, neboť jeho vydání nemělo v insolvenčním zákoně potřebnou oporu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová