1 VSPH 639/2013-A-18
KSCB 28 INS 29579/2012 1 VSPH 639/2013-A-18

USNES EN Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Zbyněk Vlach, nar. 17. října 1957, bytem České Budějovice, J.Bendy 1310/14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 29579/2012-A-13 ze dne 28. března 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budě jovicích č.j. KSCB 28 INS 29579/2012-A-13 ze dne 28. března 2013 se p o t v r z u j e .

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 26.11.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, usnesením ze dne 6.12.2012 (A-6) byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, přičemž toto usnesení bylo k odvolání dlužníka změněno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 19/2013-A-11 ze dne 18.1.2013 tak, že byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Protože záloha nebyla ve stanovené lhůtě uhrazena, soud insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Žádal o prominutí zmeškání lhůty k úhradě zálohy, dodal, že zálohu by mohl uhradit do konce dubna 2013, kdy očekává finanční vyrovnání v rámci dědického řízení. Dlužník podle svého tvrzení v současnosti nedisponuje žádnými finančními prostředky a jako zaměstnanec dosud neobdržel od ledna 2013 do současnosti žádnou mzdu od svého zaměstnavatele, který je v druhotné platební neschopnosti. Proto navrhoval, aby mu odvolací soud prominul lhůtu ve věci zaplacení zálohy do 30.4.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu plyne, že dlužníkovi byla usnesením ze dne 6.12.2012 (A-6) uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, přičemž toto usnesení bylo k odvolání dlužníka změněno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 19/2013-A-11 ze dne 18.1.2013, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení. Záloha však nebyla ve stanovené lhůtě uhrazena, nebyla uhrazena ani ve lhůtě do 30.4.2013, jak se dlužník sám zavázal, ani poté.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Je-li však insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ zjištění jeho úpadku nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v průběhu řízení. Trvá totiž účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, jenž spočívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Odvolací soud je toho názoru, že dlužník měl k úhradě zálohy dostatečný časový prostor (od ledna 2013), přičemž ani v době rozhodování odvolacího soudu nebyla požadovaná záloha na účet soudu I. stupně uhrazena. Dlužník byl přitom o následcích nezaplacení zálohy v usnesení ze dne 6.12.2012 poučen.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že zastavení řízení nebrání tomu, aby po nabytí právní moci tohoto usnesení dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení opětovně.

Po uče ní : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. května 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová