1 VSPH 638/2015-B-35
MSPH 88 INS 20073/2014 1 VSPH 638/2015-B-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: QWERTY gaming, s.r.o., IČO 24213837, sídlem Praha 5, Neumannova 1453/28, o popření pohledávky věřitele č. 1: Ing. Vladimír Novák, nar. 7. března 1962, bytem Praha 1, Na Poříčí 16/1042, zast. Mgr. Tomášem Holubcem, advokátem se sídlem Praha 10, Úvalská 774/13, věřitelem č. 13: C & R Developments, s.r.o., IČO 27187179, sídlem Praha 7, Jankovcova 1595, zast. Mgr. Ing. Jiřím Langerem, advokátem se sídlem Praha 22, K Netlukám 1472/4, o odvolání věřitele č. 13 C & R Developments, s.r.o. proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 20073/2014-B-15 ze dne 4. března 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 20073/2014-B-15 ze dne 4. března 2015 se m ě n í tak, že se popření pohledávky věřitele č. 1 Ing. Vladimíra Nováka věřitelem č. 13 C & R Developments, s.r.o. n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl popěrný úkon věřitele č. 13 C & R Developments, s.r.o. (dále jen odvolatel ), kterým dne 2.3.2015 popřel dílčí pohledávku č. 1 a dílčí pohledávku č. 2 přihlášeného věřitele č. 1 Ing. Vladimíra Nováka.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel č. 1 přihlásil do řízení pohledávku ve výši 10,8 mil. Kč, která byla k výzvě správce opravena tak, že byly přihlášeny dvě dílčí pohledávky ve výši 9 mil. Kč z titulu jistiny úvěru a ve výši 1,8 mil. Kč z titulu smluvní pokuty a tyto pohledávky popřel odvolatel podáním doručeným soudu dne 2.3.2015.

Soud odkázal na § 200 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ), § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 22a odst. 1 písm. i), j) vyhl.č. 311/2007, dále na § 161 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dospěl k závěru, že popěrný úkon odvolatele nesplňoval náležitosti požadované zákonem, protože neobsahoval údaje o osobě, která návrh podepsala. Za předpokladu, že se jednalo o právnickou osobu, chybělo uvedení úplných údajů o fyzické osobě, která ji zastupuje a dále u podpisu nebyl uveden její název. Proto soud postupoval podle § 200 odst. 3 IZ a popěrný úkon odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že soud měl popěrný úkon posoudit ve spojitosti s popěrným úkonem ze dne 24.11.2014, přičemž popěrný úkon ze dne 24.11.2014 byl pro vadu odmítnut. Namítal, že byl oprávněn disponovat původním popěrným úkonem až do lhůty 3 dnů před zvláštním přezkumným jednáním ohledně popřené pohledávky a učinil tak podáním ze dne 2.3.2015, ve kterém bylo uvedeno, že šlo o úpravu původního popěrného úkonu a v jehož tiskopise byl odvolatel jednoznačně identifikován. Jestliže soud I. stupně posoudil popěrný úkon bez spojitosti s původním popěrným úkonem, zatížil řízení vadou, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 200 odst. 1 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2).

Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3).

Rozhodnutí podle odstavce 3 se doručuje zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze věřitel, který popřel pohledávku (odst. 4).

Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5).

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 6).

Podle § 22a odst. 1 vyhl.č. 311/2007 Sb., jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje tyto náležitosti a) označení Popření pohledávky přihlášeným věřitelem , b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, c) označení věřitele, který pohledávku popírá, d) označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána, e) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky, f) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky, g) vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uplatněna, jde-li o popření pořadí pohledávky, h) seznam příloh popření pohledávky přihlášeným věřitelem, i) údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala, j) datum a podpis.

V posuzovaném případě postavil soud I. stupně své rozhodnutí na tom, že popěrný úkon odvolatele nesplňuje zákonné náležitosti, neboť neobsahuje řádné údaje o osobě, která listinu podepsala. Odvolací soud se s těmito závěry insolvenčního soudu neztotožňuje, neboť je toho názoru, že z popěrného úkonu (č.d. B-14) je zřejmé, že ho učinila společnost s ručením omezeným C & R Developments, jež se takto nezaměnitelným způsobem označila v bodě 2 formuláře (C & R Developments s.r.o) spolu s identifikačním číslem 27187179 a sídlem (Praha, Jankovcova 1595, PSČ 17000). Jako osoby oprávněné za ni jednat jsou ve formuláři (body 13 a 14) uvedeni Tomáš Winterstein a Gil Romem, tedy osoby, které k datu podpisu podání (2.3.2015-shodné s doručením soudu) byly (a jsou dosud) dle údajů uvedených v obchodním rejstříku oba jednateli odvolatele.

Jinými slovy řečeno, odvolatel je dostatečně označen svým názvem, sídlem a identifikačním číslem, které je jedinečným identifikátorem právnických osob. I když tedy firma odvolatele nebyla na konci formuláře obsahujícího popěrný úkon uvedena, nepředstavuje tento nedostatek takovou vadu žaloby, pro kterou by nebylo možné v řízení o ní pokračovat (srovnej § 200 odst. 1 odst. 5 věty druhé IZ a § 43 odst. 2 o.s.ř.), neboť z jejího celého obsahu je jednoznačně seznatelné, kdo uvedený popěrný úkon učinil a kdo se za takto konající právnickou osobu na formulář podepsal.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 OSŘ změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná