1 VSPH 637/2016-B-26
KSPH 70 INS 16192/2014 1 VSPH 637/2016-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Baustag, s. r. o. v likvidaci, IČO 49549561, se sídlem Nymburk, Boleslavská třída 1692, o odvolání věřitele č. 4: ALGON PLUS-AUTO, a. s., IČO 28420349, se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, zastoupeného advokátem Mgr. Pavlem Bobkem, se sídlem Praha 6, Muchova 9/223, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 70 INS 16192/2014-B-16 ze dne 4. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 70 INS 16192/2014-B-16 ze dne 4. ledna 2016 se v bodech I. a III. výroku z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze 4. 1. 2016 v bodu I. výroku rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka ve výši 19.294 Kč mezi věřitele č. 1 až č. 5 poměrným způsobem blíže konkretizovaným v uvedeném bodu výroku. V bodu II. výroku uložil uvedeným věřitelům do 7 dnů od zveřejnění usnesení sdělit insolvenčnímu správci čísla svých bankovních účtů, na která bude vyplacena peněžitá částka uvedená v bodu I. výroku. V bodu III. výroku soud uložil insolvenčnímu správci provést nejpozději do 1 měsíce po právní moci usnesení rozvrh a poté podat soudu zprávu o splnění rozvrhového usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č. j. KSPH 70 INS 16192/2014-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Konečná zpráva a vyúčtování výdajů a odměny insolvenčního správce byla schválena usnesením insolvenčního soudu č. j. KSPH 70 INS 16192/2014-B-14, které již nabylo právní moci. Soud odkázal na § 306 a § 307 insolvenčního zákona s tím, že čistý výtěžek zpeněžení majetkové podstaty určený k rozdělení mezi věřitele činí 19.294 Kč. Veškeré pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, byly v souladu s ust. § 305 odst. 1 insolvenčního zákona uspokojeny. Pohledávky věřitelů, které mají být uspokojovány na základě rozvrhového usnesení, činí částku 834.813,77 Kč, a budou uspokojeny do výše 2,3 %.

Věřitel č. 4 ALGON PLUS-AUTO, a. s. napadl bod I. výroku a navazující body výroku usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl tyto výroky zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolání odůvodnil tím, že soud nezapsal do seznamu přihlášených pohledávek jeho pohledávku 259.950 Kč s příslušenstvím isir.justi ce.cz

67.337,73 Kč, vykonatelnou na základě rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 59 Cm 289/2011-22 z 23. 1. 2012. Tuto pohledávku s příslušenstvím doručil soudu datovou zprávou dne 26. 6. 2014 v 16:21 hod., avšak soud tuto pohledávku pominul, nepracoval s ní a ani o ní nerozhodl.

Odvolací soud v souladu s § 41 odst. 2 o. s. ř. posoudil odvolání podle jeho obsahu a dospěl k závěru, že se věřitel č. 4 odvolal jen proti bodu I. výroku, ve kterém bylo rozhodnuto o rozvrhu výtěžku 19.294 Kč mezi jednotlivé pohledávky přihlášených věřitelů, přičemž mezi těmito pohledávkami není uvedena pohledávka věřitele č. 4 ve výši 259.950 Kč s příslušenstvím 67.337,73 Kč. Odvoláním je dotčen též bod III. výroku, ve kterém bylo uloženo insolvenčnímu správci podat zprávu o realizovaném rozvrhu.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal body I. a III. výroku usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 4 je důvodné.

V daném insolvenčním řízení byl usnesením z 27. 6. 2014 na č. d. A-10 zjištěn úpadek dlužníka, byl prohlášen konkurs na jeho majetek a věřitelé byli vyzváni, aby ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění usnesení přihlásili své pohledávky. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27. 6. 2014. Jak plyne z insolvenčního rejstříku, věřitel č. 4 přihlásil dne 29. 7. 2014 svou pohledávku ve výši 27.231,05 Kč, evidovanou pod č. P4 (tato pohledávka byla v bodu I. rozvrhového usnesení vypořádána s tím, že na její uspokojení bude vyplaceno 629,36 Kč). Avšak v insolvenčním rejstříku je pod č. P1 evidována přihláška pohledávky věřitele č. 1 Mgr. Pavla Bobka, která byla podána dne 26. 6. 2014. Patrně nedopatřením kanceláře soudu je v přílohách k této pohledávce zařazena i samostatná přihláška pohledávky věřitele č. 4 ve výši 259.950 Kč s úrokem z prodlení 67.337,73 Kč. Tato pohledávka byla přihlášena věřitelem č. 4 prostřednictvím jeho právního zástupce, jímž je advokát Mgr. Pavel Bobek. Přihláška byla podána jednou datovou zprávou dne 26. 6. 2014 z datové schránky Mgr. Pavla Bobka. Jak plyne z dalšího průběhu insolvenčního řízení, tuto přihlášenou pohledávku ve výši 259.950 Kč s úrokem z prodlení 67.337,73 Kč věřitele č. 4 soud i insolvenční správce přehlédli a ani nebyla přezkoumána na přezkumném jednání konaném dne 8. 10. 2014 (č. d. B-2) a není ani součástí upraveného seznamu přihlášených pohledávek (č. d. B-3).

Podle § 306 odst. 1 insolvenčního zákona Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle odst. 2 Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. Podle odst. 3 Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna. Podle odst. 4 Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o pohledávky,

a) kterých se týká odvolání proti konečné zprávě,

b) ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor.

Jak plyne ze systematiky insolvenčního zákona, jakož i z § 306 insolvenčního zákona, zejména z odst. 4 a contrario, nelze vydat rozvrhové usnesení za situace, kdy dosud nebyly přezkoumány všechny přihlášené pohledávky. Jedná se o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Odvolací soud proto napadenou část usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, a to včetně závislého výroku obsaženého v bodu III., proti kterému není samostatně odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 26. října 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík