1 VSPH 637/2012-A-21
KSPL 54 INS 20340/2011 1 VSPH 637/2012-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Jana Souralová, r.č: 745122/2086, bytem Skvrňanská 30, 301 00 Plzeň, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. března 2012, č.j. KSPL 54 INS 20340/2011-A-14,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. března 2012, č.j. KSPL 54 INS 20340/2011-A-14, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod I. výroku) a rozhodl o vrácení části již zaplaceného poplatku (3.000,-Kč) dlužnici (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že dne 7. listopadu 2011 bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 20340/2011-A-11 byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů. Proti tomuto rozhodnutí dlužnice nebrojila, zaplatila však na záloze toliko 3.000,-Kč, leč aktuální potřeby insolvenčního řízení, z nichž insolvenční soud při stanovení zálohy vycházel, se nezměnily, a proto insolvenční soud řízení postupem podle § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požádala o prodloužení lhůty k úhradě zálohy do konce měsíce dubna 2012.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. -2-KSPL 54 INS 20340/2011 Jestliže není ve stanovené lhůtě zcela splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně za to, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady v plné výši-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil, přičemž ve stadiu odvolacího řízení nevyšlo najevo nic způsobilého tento závěr zvrátit.

Za této situace lze akceptovat, že insolvenční soud správně řízení pro nezaplacení zálohy zastavil, a proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil, když záloha nebyla zaplacena ani k datu, kdy o odvolání dlužnice rozhodl.

Zastavení řízení pro nezaplacení zálohy nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, proto dlužnice může podáním nového návrhu opětovně zahájit nové insolvenční řízení, a v jeho rámci uhradit zálohu, nebo doložit, že jejího vyměření není třeba proto, že dlužnice disponuje likvidními prostředky postačujícími k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová