1 VSPH 633/2011-A-18
KSPA 56 INS 4359/2011 1 VSPH 633/2011-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Marta Procházková, nar. 9. května 1972, bytem Barchov 72, identifikační číslo 60879602, zast. JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem České Budějovice, Kasárenská 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 4359/2011-A-11 ze dne 4. května 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 4359/2011-A-11 ze dne 4. května 2011 se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 15.3.2011 obdržel insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dlužnici usnesením ze dne 29.3.2011 (A-8) vyzval k doplnění příloh, toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 20.4.2011, avšak dlužnice na něj nijak nereagovala. Proto soud její insolvenční návrh postupem dle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že usnesení ze dne 29.3.2011 obdržela dne 20.4.2011 a odpověděla na něj podáním, opatřeným elektronickým podpisem, odeslaným elektronicky dne 26.4.2011, avšak toto podání bylo z neznámých důvodů soudem I. stupně zaevidováno teprve dne 5.5.2011. Tuto skutečnost nelze dlužnici přičítat k tíži, protože nemohla zatoulání elektronické pošty ovlivnit. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 42 odst. 1 o.s.ř. je podání možno učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem. Ústní podání se činí do protokolu. Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení a řízení, které lze zahájit i bez návrhu, a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních vydaných.

Podle odstavce pátého téhož ustanovení v případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu -2-KSPA 56 INS 4359/2011 vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 29.3.2011 (A-8) doručeným dlužnici dne 20.4.2011 byla dlužnice vyzvána k doplnění svého návrhu o současný zdroj svých příjmů, znalecký posudek na nemovitost a vyjádření ohledně vkladu ve výši 100.000,-Kč v MARGY, s.r.o. Na tuto výzvu dlužnice reagovala podáním odeslaným elektronicky se zaručeným podpisem dne 26.4.2011, jež bylo soudu I. stupně doručeno až 4.5.2011. V tomto podání dlužnice vyhověla výzvě soudu I. stupně, když mu zaslala potvrzení o obnovení výkonu živnosti ze dne 20.4.2011 jako zdroje příjmů, dále výpis ze živnostenského rejstříku, znalecký posudek na ocenění garáže zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 4505 pro katastrální území Popkovice na st.p. 420 a doplnila, že předmětný vklad byl splacen do rukou Pavla Mikuleckého jako správce vkladu v roce 2006.

Odvolací soud z výše uvedeného dovodil, že návrh dlužnice byl v mezidobí řádně doplněn o požadované přílohy, a proto napadené usnesení změnil dle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová