1 VSPH 628/2013-A-14
KSCB 28 INS 7274/2013 1 VSPH 628/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice Lenky Málové, r.č: 855619/1534, IČO 75929678, Nežárecká 142, 377 01 Jindřichův Hradec, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. dubna 2013, č.j. KSCB 28 INS 7274/2013-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. dubna 2013,

č.j. KSCB 28 INS 7274/2013-A-8, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením uložil Lence Málové (dále jen dlužnice) domáhající se vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Z odůvodnění usnesení zejména vyplývá, že dlužnice Lenka Málová podala dne 15.3.2013 návrh na zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Ve svém návrhu dlužnice mimo jiné uvedla, že má v současné době devět nezajištěných závazků v celkové výši 275.389,-Kč a jeden závazek zajištěný ve výši 725.950,-Kč, vlastní běžné vybavení domácnosti a rodinný domek, který je zajištěný zástavním právem. Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud I. stupně z potřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě jeho hotových výdajů a nákladů spojených se správou a zpeněžováním majetkové podstaty. Vzal přitom v úvahu skutečnost, že lze očekávat povolení oddlužení (a nelze vyloučit jako způsob oddlužení ani zpeněžení majetku dlužnice) a uzavřel, že pro úhradu počátečních výdajů insolventního správce by i částka ve výši 5.000,-Kč měla na záloze postačovat.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a s uložením zálohy na náklady insolvenčního řízení nesouhlasila. Zejména požadovala, aby jí nebyla žádná záloha ukládána.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele (a to v případě, že návrh podává věřitel i v případě, kdy jej podal sám dlužník) uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod shora uvedenou spisovou značkou navrhuje dlužnice, aby soud rozhodl o jejím úpadku a povolil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ze spisu dále vyplývá, že dlužnice dodatečně doplnila po výzvě soudu přílohy svého návrhu na povolení oddlužení. Dlužnice má v současné době devět nezajištěných závazků v celkové výši 275.389,-Kč a jeden závazek zajištěný ve výši 725.950,-Kč, vlastní běžné vybavení bytu a rodinný domek, který je zajištěný zástavním právem.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, souhlasí odvolací soud s názorem soudu I. stupně, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zapotřebí. Přitom odvolací soud vzal v úvahu, že tyto nároky insolvenčního správce nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (§ 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů), činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, když výši uložené zálohy shledal jako odůvodněnou shora zjištěnými okolnostmi případu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. května 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová