1 VSPH 626/2015-A-40
KSHK 40 INS 5721/2014 1 VSPH 626/2015-A-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Dušan anonymizovano , anonymizovano , bytem Trutnov-Střední Předměstí, Hüttlova 868, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 5721/2014-A-19 ze dne 4. března 2015,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové výše uvedeným usnesením ze 4.3.2015 ustanovil dlužníkovi opatrovníka, a to advokátku JUDr. Janu Jasnou, se sídlem Hradec Králové, Buzulucká 431/2.

Dlužník podal proti usnesení včas odvolání. Při jednání dne 15.5.2015 vzal dlužník své odvolání zpět (při tomto jednání soud prvního stupně zprostil opatrovníka jeho funkce).

S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 218c, § 207 odst. 2 o.s.ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. srpna 2015

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r.

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová

2