1 VSPH 625/2014-P9-8
KSPH 38 INS 24645/2013 1 VSPH 625/2014-P9-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Františka Kučery ve věci dlužníků Josefa Tomka a Aurelie Tomkové, obou bytem Písečná 826, Kolín, o odvolání HELP FINANCIAL, s.r.o., sídlem Příčná 1217, Kosmonosy, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 24645/2013-P9-2 ze dne 19. února 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 24645/2013-P9-2 ze dne 19. února 2014 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele HELP FINANCIAL, s.r.o. neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 24645/2013-P9-2 ze dne 19.2.2014 odmítl přihlášku pohledávky HELP FINANCIAL, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Josefa Tomka a Aurelie Tomkové (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-14 ze dne 17.12.2013 rozhodl o úpadku dlužníka a usnesením č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-15 ze dne 15.1.2014 rozhodl o úpadku dlužnice. Zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na 14.2.2014. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky vůči dlužnici ve výši 18.503,-Kč do insolvenčního řízení dne 18.2.2014, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že usnesení č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-14, jimž byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo v insolvenčním spisu dlužnice zveřejněno až v 8 hod. dne 21.1.2014. Z tohoto důvodu lhůta pro podání přihlášek neskončila dříve než 20.2.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona činí 2 měsíce; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 4.9.2013 v 11 hod. 40 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 24645/2013 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice a téhož dne ve 11 hod. 40 min. bylo u něj pod sp. zn. KSPH 38 INS 24643/2013 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka. O spojení věcí ke společnému projednání rozhodl soud usnesením č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-11 ze dne 11.12.2013, s tím že insolvenční

řízení obou dlužníků bude dále vedeno pod sp. zn. KSPH 38 INS 24643/2013 (zveřejněno ve 10 hod. 55 min dne 12.12.2013). Usnesením č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-14 ze dne 17.12.2013 zveřejněném ve 8 hod. 48 min. téhož dne, soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka. Usnesením č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-15 ze dne 15.1.2014 zveřejněného ve spise vedeného pod sp. zn. KSPH 38 INS 24643/2013 14 hod. 1 minut téhož dne, které soud prvního stupně označil jako opravné, rozhodl o úpadku dlužnice. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku ve spise vedeném pod sp. zn. KSPH 38 INS 24645/2013, ohledně insolvenčního řízení dlužnice, zveřejněno až ve 12 hod. 44 min. dne 21.1.2014.

Co se týče usnesení č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-14 ze dne 17.12.2013, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona na třicet dní ode dne rozhodnutí o úpadku, a poučení o následcích jejího zmeškání.

Usnesení č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-15 ze dne 15.1.2014, které soud nesprávně nazval opravným, je nutné považovat za usnesení doplňující k usnesení č.j. KSPH 38 INS 24643/2013-A-14 ze dne 17.12.2013 a teprve jeho zveřejněním nastaly účinky zjištění úpadku u dlužnice.

Z uvedených důvodů je proto nesprávný závěr soudu prvního stupně, že lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 14.2.2014, neboť tak by tomu bylo pouze v případě, že by rozhodnutí o úpadku dlužnice bylo téhož dne, kdy bylo vydáno, zveřejněno v insolvenčním rejstříku, a to jak ve spise vedeném pod sp. zn. KSPH 38 INS 24643/2013, tak v připojeném spise vedeném pod sp. zn. KSPH 38 INS 24645/2013.

Jak totiž judikoval Nejvyšší soud České republiky např. v usnesení č.j. MSPH 88 INS 4024/2011, MSPH 88 INS 4025/2011, 29 NSČR 39/2011-P10-17 ze dne 31.8.2011, jsou-li insolvenční řízení spojena dle ust. § 112 občanského soudního řádu ke společnému projednání, je soud povinen zakládat všechna vydaná rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v daném řízení nadále pokračováno, ale též do všech ostatních připojených spisů (srovnej ust. § 179a odst. 1 věty první kancelářského řádu, podle níž jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy /fotokopie/ všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu).

To platí též pro insolvenční soud, spojí-li ke společnému projednání dvě insolvenční řízení, neboť k odlišnému postupu není žádný důvod. Z požadavku na totožný obsah insolvenčního spisu vedeného v listinné podobě a elektronického spisu zveřejňovaného v insolvenčním rejstříku (viz ust. § 215i odst. 1 kancelářského řádu) lze přitom dovodit i povinnost insolvenčního soudu zveřejnit dané dokumenty v připojených elektronických spisech též v insolvenčním rejstříku.

Této povinnosti může insolvenční soud dostát buď tím, že všechny dotčené dokumenty zveřejní bez dalšího v připojených elektronických spisech vždy tak, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností z těchto rozhodnutí plynoucích začala běžet stejně jako v elektronickém spisu, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spise zřetelně vyznačí údaj, z nějž bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá.

Jak již uvedeno shora, zveřejnil v daném případě insolvenční soud rozhodnutí o úpadku dlužnice v insolvenčním rejstříku ve spise vedeném pod sp. zn. KSPH 38 INS 24645/2013 až dne 21.1.2014. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky vůči dlužnici dne 18.2.2014, učinil tak včas, neboť lhůta k přihlášení pohledávek vůči dlužnici skončila vzhledem k tomu, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku ve spise zn. KSPH 38 INS 24645/2013, až ve čtvrtek 20.2.2014.

Pro úplnost odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně rozhodl, že insolvenční řízení dlužníka a dlužnice bude vedeno pod sp. zn. KSPH 38 INS 24643/2013, proto není důvod, aby soud prvního stupně napadené usnesení vydal pod sp. zn. KSPH 38 INS 24645/2013.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková