1 VSPH 624/2016-B-247
KSUL 45 INS 10979/2012 1 VSPH 624/2016-B-247

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka ČETRANS a.s., IČO 48268089, sídlem Revoluční 13, Ústí nad Labem, o odvolání věřitelů č. 147 FORFAITING Ltd., sídlem Albert Place, 4th Lawford House, N3 1RL London, Velká Británie a č. 152 Kongresové centrum ILF, a.s., IČO 63999871, sídlem Pařížská 67/11 Praha 1, oba zast. advokátem JUDr. Michalem Žižlavským, sídlem Široká 36/5, Praha 1 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-B-219 ze dne 13. ledna 2016

takto:

Odvolání se o d m í t a j í.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-B-219 ze dne 13.1.2016 v bodě I. výroku vyslovil souhlas s tím, aby Ing. Aleš Klaudy (dále insolvenční správce) vyplatil čistý výtěžek zpeněžení zajištění 4,566.212,91 Kč zajištěnému věřiteli č. 138 s přihl. č. P147 TARLING FINANCIAL CONSULTING LIMITED (dále zajištěný věřitel) jako výtěžek zpeněžení zastavených nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín na LV č. 13 pro k.ú. Malšovice a na LV č. 186 pro k.ú. Vilsnice za částku 15,572.486,77 Kč. Dále určil, že odměna insolvenčního správce ve výši 2 % připadající na zajištěné věřitele činí 332.615,77 Kč vč. 21 % DPH (274.889,06 + 57.726,71) a soud souhlasil s vyplacením této zálohy na odměnu (bod II. výroku), rovněž vyslovil souhlas s náklady spojenými se správou zpeněžených nemovitostí, max. ve výši 4 % výtěžku zpeněžení, vyúčtovanými ve výši 839.017,64 Kč a s náklady spojenými se zpeněžením nemovitosti, max. ve výši 5 % výtěžku zpeněžení, vyúčtovanými ve výši 989.016,06 Kč, když náklady převýšily hranici 4 % + 5 %; zajištění věřitelé se zvýšenými náklady souhlasili (bod III. výroku), nakonec soud uložil insolvenčnímu správci povinnosti uvedené v bodě IV. výroku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30.10.2015 požádal insolvenční správce o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 16.11.2015 vyhlášku, v níž upozornil na možnost podání námitek do návrhu na vydání výtěžku zpeněžení podle ust. § 298 odst. 3 insolvenčního zákona. Námitky podal dne 23.11.2015 zajištěný věřitel. Soud proto nařídil na den 18.12.2015 jednání v souladu s ust. § 298 odst. 3 insolvenčního zákona, na které předvolal všechny zajištěné věřitele (č.l. B-216). isir.justi ce.cz

Jednání se zúčastnili zajištěný věřitel, věřitelé č. 147 FORFAITING Ltd., č. 152 Kongresové centrum ILF a.s., č. 1 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, č. 2 ČSSZ a č. 7 Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Horažďovicích. Soud na tomto jednání konstatoval, že pohledávka věřitele č. 138 s pohledávkou P147 je ve výši 4,566.212,91 Kč zjištěna jako zajištěná a výtěžek je možné vydat. Námitka zajištěného věřitele spočívala v tom, že nesouhlasil, aby se náklady a odměna a hotové výdaje správce dělily poměrně mezi všechny věřitele včetně něj, jak je navrhováno, neboť dle jeho názoru při dostatku finančních prostředků má právo na zaplacení celé zajištěné pohledávky z čistého výtěžku zpeněžení. Uvedl, že dle jeho názoru odměna i náklady by měly být odečteny z výtěžku zpeněžení a teprve poté by měl správce navrhnout rozvrh výtěžku mezi všechny zajištěné věřitele podle pořadí. Ani další přítomní věřitelé se způsobem výpočtu, jaký provedl správce, nesouhlasili a připojili se k podané námitce. Zajištěný věřitel č. 147 a č. 152 odkázal na znění ust. § 230 odst. 3 až 5 insolvenčního zákona ve spojení s § 293 insolvenčního zákona s tím, že má za to, že náklady nese ze svého zajištěný věřitel, který dal pokyn ke zpeněžení. Pokud by pokyn nedal a správce by v konkurzu i tak musel nemovitost zpeněžit, nesli by všichni zajištění věřitelé náklady společně a poměrně. S tím ostatní přítomní zajištění věřitelé nesouhlasili. Správce se k podaným námitkám vyjádřil tak, že současný výklad vydání výtěžku zajištěnému věřiteli považuje za nespravedlivý a proto zastává názor, že by poměrnou část odměny správce nesl ze svého zajištěný věřitel první v pořadí a zbylou část odměny a náklady na správu a zpeněžení zajištěných nemovitostí nesli další zajištění věřitelé poměrně.

Nemovitosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín na LV č. 13 pro k.ú. Malšovice a na LV č. 186 pro k.ú. Vilsnice správce zpeněžil za částku 15,572.486,77 Kč, při zpeněžování překročil hranici nákladů a hranici správy (5 % + 4 %). Zajištění věřitelé ohledně překročení hranice nákladů neměli námitek.

Soud dále konstatoval, že odměna správce byla vypočítána v souladu se zákonem (na základě § 1 odst. 2 a § 3 písm. c) vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů) a ve výši 2 % čistého výtěžku zpeněžení dosahuje výše 332.615,77 Kč vč. 21 % DPH (274.889,06+57.726,71=332.615,77) z čistého výtěžku zpeněžení 13,744.453,07 Kč (15,572.486,77-989.016,06-839.017,64=13,744.453,07) podle § 38 odst. 5 IZ a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů a soud souhlasí s vyplacením této zálohy na odměnu dle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona (výpočet na č.l. B-211/5 v souvislosti se závěry jednání z č.l. B-218). Správce účtoval odměnu ve výši 281.504,70 Kč, přičemž vycházel z jiných vstupních údajů-takových, které vzhledem k námitkám věřitele neobstály. Proto soud výpočet změnil.

Soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 insolvenčního zákona v bodě I. výroku usnesení a o odměně správce rozhodl v bodě II. výroku usnesení tak, že odměnu i výdaje odsouhlasil dle vyúčtování na č.l. B-211/5 druhostranně. Náklady převýšily hranici 4 % + 5 %; zajištění věřitelé se zvýšenými náklady souhlasili, resp. žádné námitky proti nim nevznesli.

Proti tomuto usnesení se odvolali věřitelé č. 147 FORFAITING, Ltd, sídlem Albert Place, 4th Lawford House, N3 1RL London, Velká Británie a č. 152 Kongresové centrum ILF, a.s. a oba shodně požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentovali zejména tím, že oba jsou zajištěnými věřiteli, z tohoto důvodu jsou oprávněni podat odvolání proti uvedenému usnesení. Pokud by soud dospěl k závěru, že nejsou naplněny podmínky ust. § 298 odst. 7 insolvenčního zákona odkázali na ust. § 5 písm. a), písm. b) insolvenčního zákona, když jsou přesvědčeni, že napadeným rozhodnutím došlo k porušení jejich práv. Dále vznášeli námitky proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podané s tím, že odměnu a náklady spojené se správou a zpeněžením nemovitostí insolvenční správce neměl odečíst od příslušné části výtěžku, která na něj jako prvního v pořadí připadá, nýbrž měl tuto částku podle ust. § 298 odst. 2 insolvenčního zákona odečíst od celkově dosaženého výtěžku zpeněžení. Vzhledem k tomu, že zůstatek výtěžku převyšoval pohledávku věřitele, má být zbývající část výtěžku použita k uspokojení pohledávky věřitele v plné výši.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou odvolatelé oprávněni podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 201 o.s.ř. může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 298 odst. 1 insolvenčního zákona zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z obsahu spisu plyne, že podáním ze dne 26.10.2015 doručeným soudu prvního stupně dne 30.10.2015 insolvenční správce požádal o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ve výši 4.284.708.,21 Kč. Soud prvního stupně vyrozuměl o této skutečnosti dlužníka a věřitele vyhláškou ze dne 16.11.2015 (B-213) a poučil je o možnosti podání námitek ve lhůtě sedmi dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku v souladu s § 298 odst. 3 insolvenčního zákona s tím, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Odvolatelé ve stanovené lhůtě námitky nepodali, a proto nejsou osobami oprávněnými k podání odvolání podle ust. § 298 odst. 7 insolvenčního zákona.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podaly osoby, které k tomu nebyly oprávněny, odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík