1 VSPH 618/2012-B-23
KSPA 48 INS 10951/2010 1 VSPH 618/2012-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Choceň, V. Nezvala 1220, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Radana Vencla, sídlem Hradec anonymizovano , Chmelova 357/II., proti usnesení Krajského soudu v Hradci anonymizovano -pobočka v Pardubicích ze dne 29. února 2012, č.j. KSPA 48 INS 10951/2010-B-16,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci anonymizovano -pobočka v Pardubicích ze dne 29. února 2012, č.j. KSPA 48 INS 10951/2010-B-16, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci anonymizovano -pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužnice Moniky anonymizovano (dále jen dlužnice) nepřiznal insolvenčnímu správci Mgr. Radanu Venclovi (dále jen správce) odměnu a hotové výdaje ve výši 3.499,-Kč včetně DPH za dobu od rozhodnutí o úpadku (16.12.2010) do termínu odročeného přezkumného jednání (1.3.2011).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že podáním ze dne 13.5.2011 požádal správce o přiznání nároků v celkové výši 3.600,-Kč (správně mělo být uvedeno 3.499,-Kč) včetně DPH sestávajících z odměny (2.250,-Kč), z hotových výdajů (450,-Kč) a z cestovného (259,-Kč). Soud I. stupně ocitoval zejména § 38 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a § 3, § 4 a § 7 prováděcí vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška), z nichž dovodil, že při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží správci odměna a hotové výdaje pouze za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy že za dobu 60 měsíců správce obdrží právě částku 45.000,-Kč stanovenou jinak pro účely konkursu zvýšenou o event. DPH.

Soud I. stupně vysvětloval, že v průběhu schůze věřitelů nelze vydat usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť jeho vypracování je časově velmi náročné. Proto do konce schůze věřitelů většinou rozhodne jen o tom, že schválí oddlužení samostatným rozhodnutím, neboť je třeba brát ohled též na to, že srážky ze mzdy, příp. z jiného příjmu, musí plátce mzdy či jiného příjmu s dostatečným předstihem zpracovat před výplatním termínem. Protokol z jednání schůze věřitelů obsahující usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře přitom zveřejňuje ihned po skončení schůze věřitelů. Protože však toto usnesení neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 406 odst. 3 IZ, nemůže mít dle soudu I. stupně ani účinky předpokládané § 407 odst. 1 IZ. Takové účinky má až usnesení obsahující náležitosti uvedené v § 406 odst. 2 či 3 IZ včetně obsáhlého odůvodnění, přičemž teprve jeho publikací ho lze mít za účinné. Od něj se pak odvíjí počátek plnění splátkového kalendáře. Soud I. stupně pokračoval, že postupoval analogicky jako v případě vyhlášení rozsudku, kdy teprve po svém vyhlášení je rozsudek vypracován a doručen a kdy se od jeho doručení začínají odvíjet důsledky, příp. lhůta k plnění či podání opravného prostředku.

Z toho soud I. stupně dovozoval, že pokud nastanou účinky jak výše uvedeno, není možné přiznat insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů za dřívější období, neboť o to by se jejich odměna a náhrada hotových výdajů zkracovala na konci 60 měsíčního období . Jestliže by tedy přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za 4 měsíce, které uplynuly od vydání rozhodnutí při schůzi věřitelů a jeho vypracování a doručení, pak by také musel rozhodnout o tom, že správci již nenáleží odměna a hotové výdaje za poslední 4 měsíce splácení, neboť správci náleží jedině a pouze odměna a náhrada hotových výdajů za 60 měsíců, tedy za dobu účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Soud I. stupně vyjádřil zásadní nesouhlas s právními závěry vyjádřenými v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.8.2010, č.j. 1 VSPH 620/2010-B-19. Připustil, že náklady byly správcem vynaloženy a vznikly během řádného výkonu jeho funkce, pokud jsou však tyto náklady přiznány odvolacím soudem, pak by měl odvolací soud také určit, že v případě, kdy správce za některý z měsíců náklady nevynaloží, pak mu je soud nepřizná a bude je muset dlužníkovi vrátit . Stejně nahlížel soud I. stupně na odměnu, kdy správce poté, kdy obdrží usnesení o schváleném oddlužení splátkovým kalendářem kromě pravidelného rozdělování přijatých plateb od dlužníka, resp. jeho zaměstnavatele, popř. jiného plátce dlužníkových příjmů, již žádné povinnosti, kromě zprávy, kterou podává soudu 1x za 3 měsíce, nemá . K tomu dodal, že každý správce komunikuje prostřednictvím datové schránky, takže mu nevznikají náklady na poštovné. Soud I. stupně měl za to, že náklady správce, které mu vzniknou na začátku výkonu funkce, jsou více než dostatečně saturovány po rozhodnutí o schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Opačný výklad by dle soudu I. stupně znamenal, že s ohledem na určení odměny mimo dobu schváleného oddlužení se může dlužník dostat do ještě svízelnější situace, event. na oddlužení splátkovým kalendářem mít nebude, tím pádem nemůže řádně splácet dluhy svým přihlášeným věřitelům; uložit dlužníku, který požádal o oddlužení splátkovým kalendářem, aby zaplatil zálohu, by opět znamenalo, že tato záloha se započítá na odměnu správce a jeho hotové výdaje a ke konci splátkového kalendáře by pak již dlužník správci nehradil ničeho . Na základě uvedených úvah dospěl soud I. stupně k závěru, že žádost správce je nedůvodná, a proto ji zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci anonymizovano -pobočka v Pardubicích se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná odměnu a hotové výdaje ve výši 3.499,-Kč včetně DPH sestávajících z odměny (3x 750,-Kč), z hotových výdajů (3x 150,-Kč), z DPH (540,-Kč) a z cestovného (259,-Kč). Nesouhlasil s argumentací soudu I. stupně, zrekapituloval průběh insolvenčního řízení a poukazoval na ustálenou judikaturu Vrchního soudu v Praze, dle níž má nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů též za období od rozhodnutí o úpadku do měsíce předcházejícího vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Proto by mu měly být zapraveny jeho nároky nekryté splátkovým kalendářem za dobu od ledna do března 2011, tedy za dobu tří měsíců.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle § 168 odst. 2 písm. a) IZ ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky náleží insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z výše uvedené úpravy jednoznačně vyplývá, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 406 odst. 3 IZ) prováděcí vyhláška stanoví výši odměny insolvenčního správce (v § 3 písm. b) a výši náhrady jeho hotových výdajů (v § 7 odst. 4) jen ve vztahu k jeho činnosti, již v rámci svých zákonných povinností, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí. To je z konstrukce těchto správcových nároků jednoznačně patrné, když jsou prováděcí vyhláškou vázány jen na dobu trvání splátkového kalendáře, a to paušální měsíční částkou, jež odpovídá měsíčnímu plnění splátkového kalendáře. Ve vztahu k činnosti správce před rozhodnutím o schválení oddlužení splátkovým kalendářem odvolací soud proto nesdílí názor soudu I. stupně, že by správce neměl nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů s tím spojených.

K otázce nároků insolvenčního správce za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře se Vrchní soud v Praze vyslovil v usnesení sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B ze dne 25.8.2010, a poté opakovaně v řadě dalších svých rozhodnutí (viz např. usnesení sp.zn. MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B ze dne 11.3.2010). V těchto rozhodnutích odvolací soud konstantně dovozoval, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky.

Na tomto závěru odvolací soud setrvává s tím, že o odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popř. i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 prováděcí vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky.

Takto přiznané nároky odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce za předchozí období-stejně jako nároky téže povahy náležející správci paušální částkou až za provádění oddlužení splátkovým kalendářem-jsou dle § 168 odst. 2 písm. a) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou. Jako takové jsou při splátkovém kalendáři hrazeny v měsíčních splátkách (musí být do něj jako přednostní nároky pojaty), anebo mohou být uspokojeny ve smyslu § 38 odst. 2 IZ a § 8 prováděcí vyhlášky ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení. Teprve nelze-li správcovy nároky zcela nebo zčásti uspokojit z těchto zdrojů, mohou být (každý nejvýše do výše 50.000,-Kč) uhrazeny státem. Tyto okolnosti věci insolvenční soud při rozhodování o záloze na náklady insolvenčního řízení musí brát pro případ očekávaného oddlužení splátkovým kalendářem v úvahu, a zdejší soud z toho také při přezkoumávání rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy vychází (viz např. usnesení sp.zn. KSUL 77 INS 4589/2010, 3 VSPH 408/2010-A ze dne 7.10.2010 či usnesení sp.zn. MSPH 95 INS 10629/2010, 3 VSPH 924/2010-A ze dne 30.3.2011).

V daném případě z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 16.12.2010 (A-16) bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a bylo povoleno řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž usnesením ze dne 13.5.2011 publikovaným v insolvenčním rejstříku až dne 4.1.2012 (B-12) soud I. stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Odvolací soud přitom nepřehlédl neopodstatněné průtahy soudu I. stupně, jemuž nic nebránilo v tom, aby uvedené rozhodnutí přijal již na schůzi věřitelů nařízené na den 1.3.2011 (B-1) a bezdůvodně odročené na neurčito (B-6) nebo na schůzi věřitelů konané dne 13.5.2011 (B-7, B-9), event. je vyhotovil ve lhůtě do třiceti dnů ode dne jeho vyhlášení (§ 158 odst. 4 o.s.ř.), tj. do 12.6.2011, a nikoliv až s několikaměsíčními průtahy dne 4.1.2012, ačkoliv tak měl učinit neprodleně po skončení jednání (§ 404 IZ).

Soudu I. stupně je třeba důrazně vytknout též nesprávně zavedenou praxi, když na schůzi věřitelů konané dne 13.5.2011 vyhlásil toliko usnesení v tomto znění: Soud schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře v rozsahu, jak bude uvedeno v jeho písemném vyhotovení. 6) Insolvenční správce je plátcem DPH. 7) Zaměstnavatelem dlužnice je Ondřej Daniško, se sídlem Újezd u Chocně 56, Choceň 565 01, který bude provádět srážky ze mzdy dlužnice dle splátkového kalendáře na účet správce č. 202030830/0600 u GE Money Bank, a.s. .

Odvolací soud konstatuje, že takto vyhlášené usnesení nemá jakékoliv náležitosti usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vymezené v § 404 a § 406 IZ a-jak soud I. stupně správně postřehl-nelze s ním (pro tyto jeho vady) spojovat účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Třeba zdůraznit, že v běžných případech, tedy všude tam, kde lze předem očekávat schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

(pravidelně tam, kde dlužník splňuje všechna kriteria pro jeho schválení, kde správce souhlasí s oddlužením plněním splátkového kalendáře a kde se schůze věřitelů neúčastní žádný z věřitelů), není žádný důvod pro to, aby insolvenční soud-jsa na jednání řádně připraven-nevydal ještě týž den (po skončení jednání, jak předpokládá § 404 IZ) regulérní usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře včetně všech jeho obligatorních výroků a odůvodnění (což lze mít předem připraveno) a jeho stejnopis doručil dlužníkovi a správci při skončení jednání (§ 158 odst. 3 o.s.ř.). Názor soudu I. stupně, že vypracování takového usnesení je časově velmi náročné , odvolací soud nesdílí v situaci, kdy pětistránkové písemné vyhotovení usnesení (B-12) bylo provedeno až s osmiměsíčním prodlením a kdy věc nebyla v žádném ohledu výjimečná, neboť šlo o rutinní rozhodnutí.

Odvolací soud dále zjistil, že se správce podáním ze dne 13.5.2011 (B-10) domáhal za období od ustanovení do funkce (od rozhodnutí o úpadku) do termínu odročeného přezkumného jednání (1.3.2011) přiznání svých nároků jen za prvé tři měsíce, přestože období od ustanovení do funkce (16.12.2010) do (faktického) schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (4.1.2012) nekryté splátkovým kalendářem trvalo-v důsledku neodůvodněných průtahů insolvenčního soudu-měsíců čtrnáct.

Protože soud I. stupně nikterak nezkoumal, zda uplatněná odměna je činnosti správce vykonané v předmětném předcházejícím období (tj. činnosti zahrnující mj. vždy zjišťování a soupis majetkové podstaty a přezkoumání přihlášených pohledávek) dle § 5 vyhlášky přiměřená, a nezabýval se ani prokázáním hotových výdajů správcem důvodně vynaložených, postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. V něm soud-v intencích vysloveného právního názoru odvolacího soudu-o požadavku insolvenčního správce na rozhodnutí o jeho odměně za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře znovu rozhodne. To s tím, že soud při absenci zálohy na náklady insolvenčního řízení (jejíž zaplacení po dlužnici nepožadoval) přiznané nároky správce na náhradu hotových výdajů-pokud již nebyly jinak zapraveny-promítne co přednostní pohledávku do usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, a to příslušnou změnou tohoto usnesení. Stejně naloží s požadovanou odměnou, bude-li správci přiznána.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová