1 VSPH 611/2013-A-13
KSPL 29 INS 4197/2013 1 VSPH 611/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka Better & Bigger CZ, s.r.o., IýO 25234447, sídlem Ný any, Kamenný Újezd 141, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 4197/2013-A-8 ze dne 14.3.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 4197/2013-A-8 ze dne 14.3.2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil insolvennímu navrhovateli-dlužníku Better & Bigger CZ, s.r.o. (dále jen dlužník ), aby ve lh tČ sedmi dn ode dne jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 25.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud zejména uvedl, že dne 18.2.2013 mu byl doruen insolvenní návrh dlužníka. Dlužník vlastní základní vybavení kancelá e, sadu osvČtlení EURO-EXPO a dále nedobytnou pohledávku za EXPOTENA, s.r.o. ve výši 37.846,-K. Soud vyložil úel zálohy a odkázal na vyhlášku . 313/2007 Sb., podle které odmČna insolvenního správce v p ípadČ ešení úpadku konkursem iní 45.000,-K, a uložil dlužníku povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Tvrdil, že jeho majetek (zejména sada speciálního osvČtlení EURO-EXPO) má hodnotu asi 52.000,-K a že p edpokládá minimální náklady na p emČnu likvidního majetku v hotovostní prost edky . Z toho dovozoval, že jeho majetek postaí na úhradu náklad insolvenního ízení. Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk , umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Podle § 144 IZ insolvenní soud zamítne insolvenní návrh pro nedostatek majetku, jestliže: a) dlužník je obchodní spoleností, která byla zrušena rozhodnutím soudu, b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenních správc , c) likvidátor dlužníka p edloží insolvennímu soudu zprávu o tom, že provČ il možnost uplatnit v insolvenním ízení neplatnost nebo neúinnost právních úkon dlužníka, d) ze seznamu majetku dlužníka a šet ení insolvenního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postaovat k úhradČ náklad insolvenního ízení, a e) vČ itelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdČlení údaj o majetku dlužníka a údaj o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištČny.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splnČny podmínky pro zamítnutí insolvenního návrhu pro nedostatek majetku podle § 144 IZ, nebo pro tento p ípad insolvenní soud zálohu neukládá.

Z dlužníkova insolvenního návrhu a jeho p íloh vyplývá, že dlužník není v likvidaci. Podmínky pro užití postupu podle § 144 IZ tedy nejsou dány.

Z obsahu insolvenního spisu se podává, že dlužník má závazky v i 13 vČ itel m v celkové výši 454.637,90 K a jeho majetek se sestává jen z jedné nedobytné pohledávky za EXPOTENA, s.r.o. ve výši 37.846,-K a z vČcí, jejichž zpenČžitelnost-dle tvrzení dlužníka-iní asi 52.000,-K. OstatnČ obdobná zjištČní uinil odvolací soud již d íve, a to v usnesení sp.zn. 1 VSPH 1516/2012 ze dne 8.11.2012, kterým potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 23097/2012-A-6 ze dne 27.9.2012, dále v usnesení sp.zn. 1 VSPH 994/2011-A ze dne 29.8.2011, jímž potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18.7.2011, .j. KSPL 29 INS 10132/2011-A-5, kterým byla (témuž) dlužníkovi (v p edešlém insolvenním ízení) vymČ ena záloha ve stejné výši, a dále v usnesení sp.zn. 1 VSPH 247/2012-A ze dne 7.3.2012, kterým potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.1.2012, .j. KSPL 29 INS 22199/2011-A-8, a dále v usnesení sp.zn. 1 VSPH 752/2012-A ze dne 25.6.2012, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17.5.2012, .j. KSPL 29 INS 11424/2012-A-6, p iemž majetkové pomČry dlužníka nedoznaly podstatných zmČn. Jak vyplývá z ustanovení § 1 IZ, insolvenní zákon sleduje ešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníka uspo ádání majetkových vztah k osobám doteným dlužníkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadnČ pomČrného uspokojení dlužníkových vČ itel . Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenní ízení m že mít smysl jedinČ za p edpokladu, že v majetkové podstatČ existuje majetek, z nČhož by mohly být-v závislosti na zp sobu ešení úpadku dlužníka-alespo ástenČ uspokojeny pohledávky vČ itel . Není-li tu takového majetku, nemá insolvenní ízení smyslu.

Jedinou výjimkou-by nesystémovou-z této koncepce je již citované ustanovení § 144 IZ, které p ipouští, aby právní prost edí insolvenního zákona bylo využito k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, t ebaže v takovém ízení k uspo ádání majetkových vztah k osobám doteným dlužníkovým úpadkem dojít zjevnČ nem že.

Jinak eeno, nejde-li o p ípad podle § 144 IZ, pak, bude-li zjištČno, že dlužník nemá majetek užitelný pro úely insolvenního ízení, nedává zákon žádného podkladu pro další pokraování v ízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstranČna na samém zaátku insolvenního ízení a aby insolvenní ízení nebylo zneužíváno pro úely, k nimž sloužit nesmí, je právČ uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení.

Mezi náklady insolvenního ízení náleží mimo jiné vždy i odmČna a hotové výdaje insolvenního správce; v p ípadČ konkursu iní odmČna insolvenního správce dle vyhlášky . 313/2007 Sb. minimálnČ 45.000,-K a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdaj hrazena z výtČžku zpenČžení majetkové podstaty. Protože dlužník nedisponuje pot ebnými finanními prost edky a nepoda ilo se zjistit ani další významnČjší majetek dlužníka, jenž by mohl být k úhradČ zálohy použit, soud I. stupnČ správnČ rozhodl o tom, že náklady insolvenního ízení bude nutno hradit z uložené zálohy.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenního ízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy.

Dlužník jako podnikatel byl podle § 98 IZ povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku (obdobnou povinnost zakotvoval i zákon o konkursu a vyrovnání v § 3). Jestliže p ed podáním insolvenního návrhu dlužník nehospoda il s finanními prost edky spolenosti náležitČ, a použil je k jinému úelu a v d sledku toho není schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, pak tuto okolnost je nutno p iíst jedinČ k jeho tíži.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupnČ správnČ posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení a odvolací soud jeho rozhodnutí podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 26. dubna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva