1 VSPH 610/2013-A-13
KSPL 29 INS 4141/2013 1 VSPH 610/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka: Petr Vlach, nar. 23. ervna 1971, bytem Plze , Skupova 2553/49, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 4141/2013-A-8 ze dne 5. dubna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 4141/2013-A-8 ze dne 5. dubna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil insolvenní ízení dlužníka.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že dne 15.2.2013 bylo zahájeno insolvenní ízení dlužníka, usnesením ze dne 26.2.2013 (A-6) byl dlužník vyzván k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. Dne 12.3.2013 dlužník žádal o prodloužení lh ty a o platbu zálohy ve splátkách. Protože dlužník zálohu neuhradil, soud insolvenní ízení postupem podle § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal. Namítal, že soud nezohlednil srážky ze mzdy a výplatní termín zamČstnavatele dlužníka, a že lh ta 7 dn k úhradČ zálohy nebyla splnitelná. Tvrdil, že je schopen zaplatit zálohu nejpozdČji do 11.5.2013.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Z usnesení ze dne 26.2.2013 (A-6) plyne, že dlužníkovi byla uložena povinnost uhradit zálohu ve výši 5.000,-K ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci usnesení na úet soudu I. stupnČ. Usnesení bylo dlužníkovi dorueno vhozením do domovní schránky dne 12.3.2013. Podáním došlým soudu dne 12.32013 požádal dlužník o prodloužení lh ty k úhradČ zálohy na 30 dn a o povolení hradit zálohu ve splátkách po 2.500,-K.

Jestliže není ve stanovené lh tČ splnČna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení, je na úvaze soudu, zda p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu ízení zastaví, anebo p ikroí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadnČ p ichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem vČ itel, tedy osoba od dlužníka odlišná, v i níž, obecnČ vzato, m že soud být s vymáháním takové pohledávky úspČšný. Je-li však insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro p ípad zjištČní jeho úpadku, a již lze oekávat jeho ešení oddlužením (jehož se v daném p ípadČ dlužník domáhá), anebo konkursem, nep ichází v úvahu zajištČní úhrady náklad tohoto ízení prost ednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v pr bČhu ízení. Trvá totiž úinek spojený se zahájením insolvenního ízení, jenž spoívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka, i jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožnČno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovnČ stanoví-to ovšem není p ípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního ízení.

Odvolací soud je toho názoru, že dlužník mČl k úhradČ zálohy dostatený asový prostor (od b ezna 2013), p iemž ani v dobČ rozhodování odvolacího soudu nebyla požadovaná záloha na úet soudu I. stupnČ uhrazena. Usnesením ze dne 26.2.2013 (A-6), jímž byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu, bylo zárove i ureno, že zálohu má zaplatit na úet soudu I. stupnČ. Toto usnesení nabylo právní moci, povinnost v nČm uložená trvala a trvá, a pokud dlužník p esto zálohu nezaplatil, soud I. stupnČ postupoval správnČ, když insolvenní ízení dlužníka pro nezaplacení zálohy zastavil, p iemž o tomto možném následku nezaplacení zálohy dlužníka v usnesení ze dne 26.2.2013 pouil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že zastavení ízení nebrání tomu, aby po nabytí právní moci tohoto usnesení dlužník podal návrh na zahájení insolvenního ízení opČtovnČ.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 14. kvČtna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva