1 VSPH 606/2011-P10-10
KSUL 45 INS 429/2011 1 VSPH 606/2011-P10-10 1 VSPH 624/2011-P10-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Keplerova 716/40, o odvolání věřitele TEMPLON LIMITED, reg. č. HE 224874, sídlem Limassol 3036, Arch. Kyprianou, Ag. Andr 2, Kypr, zast. JUDr. Martinou Lajdovou, advokátkou, sídlem Brno, Rooseveltova 6/8, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. dubna 2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-5, a o odvolání insolvenčního správce GRM Insolvence, v.o.s., IČ 28716671, sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. dubna 2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-3,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. dubna 2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-5, se zrušuje. II. Odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. dubna 2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-3, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Evy anonymizovano (dále jen dlužnice) usnesením ze dne 14.4.2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-3, odmítl přihlášku č. 10 věřitele TEMPLON LIMITED (dále jen odvolatel) v rozsahu pohledávky ve výši 46.100,-Kč a vyslovil, že ve výši 30.000,-Kč zůstává pohledávka odvolatele přihlášená.

Usnesení ze dne 14.4.2011 napadl odvoláním insolvenční správce GRM Insolvence, v.o.s. (dále jen správce) a požadoval, aby soud I. stupně odmítl celou přihlášku odvolatele.

Usnesením ze dne 22.4.2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-5, soud I. stupně změnil své předchozí usnesení ze dne 14.4.2011 tak, že odmítl celou přihlášku pohledávky odvolatele a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí. V jeho odůvodnění toliko citoval § 178 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že z výše uvedených důvodů vyhověl správci zcela dle § 95 IZ.

Usnesení ze dne 22.4.2011 napadl odvoláním odvolatel, neboť měl zato, že je soud I. stupně vydal na základě odvolání podaného neoprávněnou osobou, když proti usnesení ze dne 14.4.2011 se mohl odvolat toliko věřitel a nikoliv správce. Proto požadoval, aby odvolací soud usnesení ze dne 14.4.2011 potvrdil. 1 VSPH 624/2011 Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení ze dne 22.4.2011, č.j. KSUL 45 INS 429/2011-P10-5, i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že k autoremeduře v insolvenčním řízení může dojít jen na základě přípustného odvolání.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že usnesením ze dne 22.4.2011 soud I. stupně vyhověl odvolání, které podal správce (P10-4) proti usnesení ze dne 14.4.2011, jímž bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele ve výši 46.100,-Kč a bylo konstatováno, že odvolateli zůstávají přihlášené pohledávky v celkové výši 30.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že proti citovanému usnesení ze dne 14.4.2011 mohl podle § 185 IZ podat odvolání jen přihlášený věřitel (o čemž soud I. stupně účastníky řízení správně poučil), je zjevné, že odvolání podané správcem (byť se mu uvedené usnesení doručuje stejně jako se doručuje dlužníkovi) bylo podáno k tomu neoprávněnou osobou.

Za popsaného stavu nemůže napadené usnesení ze dne 22.4.2011 obstát, neboť bylo vydáno na základě nepřípustného odvolání (§ 95 IZ), jež podal správce, který k němu nebyl legitimován. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení ze dne 22.4.2011 zrušil a dále podle § 218 odst. 2 o.s.ř. odvolání správce proti usnesení ze dne 14.4.2011 odmítl, neboť bylo podáno někým, kdo k němu nebyl oprávněn.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová