1 VSPH 605/2011-P68-8
KSCB 28 INS 1740/2011 1 VSPH 605/2011-P68-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka SCB Foundry, a.s., IČ 26114861, sídlem České Budějovice, Okružní 1, o odvolání věřitelky ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, sídlem Praha 5, Křížová 25, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. května 2011, č.j. KSCB 28 INS 1740/2011-P68-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. května 2011, č.j. KSCB 28 INS 1740/2011-P68-3, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích v insolvenčním řízení dlužníka SCB Foundry, a.s. (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky č. 68 ČR-Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen odvolatelka) ve výši 12.537.234,-Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.2.2011 (A-11) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a povolil jeho reorganizaci a vyzval věřitele, aby do 31.3.2011 přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky.

Soud I. stupně zjistil, že přihláška pohledávky odvolatelky mu byla dodána do datové schránky až dne 28.4.2011 ve 13:18 hod., že odvolatelka v průvodním podání k této přihlášce sdělila, že tímto podáním mění přihlášku odeslanou do datové schránky dne 17.3.2011, k níž omylem přiložila přílohy týkající se jiného dlužníka Agrostaving, s.r.o., kde již dříve podala přihlášku dne 15.3.2011, a že šlo o zřejmý omyl. Soud I. stupně zjistil, že dne 17.3.2011 v 09:30 hod. mu bylo do datové schránky skutečně doručeno podání odvolatelky ve věci nadepsané jako Přihláška SCB Foundry, a.s., ID zprávy 40779762, ke spisové značce KSCB 28 INS 1740/2011 , k němuž však byly připojeny přílohy, které neobsahovaly přihlášku do tohoto insolvenčního řízení, ale naopak obsahovaly přihlášku do (jiného) insolvenčního řízení ve věci dlužníka Agrostaving, s.r.o., kde odvolatelka přihlásila celkem 5 pohledávek v celkové výši 2.618.119,-Kč; jiné podání tato datová zpráva neobsahovala. Takto došlá přihláška byla proto zaevidována do insolvenčního řízení týkajícího se dlužníka Agrostaving, s.r.o. pod č. P74-3 dne 17.3.2011, kde jí předcházela totožná přihláška odvolatelky zveřejněná již dne 15.3.2011. Z toho soud I. stupně dovodil, že do insolvenčního řízení dlužníka SCB Foundry, a.s. nedošla dne 17.3.2011 žádná přihláška odvolatelky a že řádná přihláška byla podána až dne 28.4.2011, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty (31.3.2011). Soud I. stupně nemohl vyhovět žádosti odvolatelky o změnu její přihlášky, když teprve přihláškou ze dne 28.4.2011 přihlásila odvolatelka poprvé své pohledávky. Proto postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Vysvětlovala, že dne 17.3.2011 odeslala do datové schránky soudu I. stupně přihlášku s uvedením správné spisové značky a dlužníka, avšak omylem vložila přílohy týkající se dlužníka Agrostaving, s.r.o., kde se již přihlásila dne 15.3.2011. Došlo tedy ke zřejmému omylu, a proto dne 28.4.2011 ještě před konáním přezkumného jednání odeslala soudu I. stupně změnu přihlášky včetně správných příloh. Poukazovala na to, že její pohledávku uvedl též dlužník v reorganizačním plánu ze dne 2.2.2011, v němž je uvedena jako zajištěná věřitelka s pohledávkou ve výši 10.814.716,-Kč, kterou dlužník uznal a opět ji uvedl též v aktualizovaném reorganizačním plánu ze dne 30.3.2011. Proto se domnívá, že její přihlášku nelze odmítnout pro marné uplynutí lhůty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 4.2.2011, a byl spojen s návrhem na povolení reorganizace (A-1). Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (A-4) byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne v 7 hod. 48 min. Usnesením ze dne 23.2.2011 (A-11) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolení jeho reorganizace a současně stanovil lhůtu k podání přihlášek do 31.3.2011. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne ve 13 hod. 43 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na čtvrtek 31.3.2011.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se skutkovými a právními závěry soudu I. stupně, jež mají v obsahu spisu potřebnou oporu. Soud I. stupně správně vyhodnotil datovou zprávu odvolatelky ze dne 17.3.2011-podle obsahu připojených příloh (srov. s § 41 odst. 2 o.s.ř., dle něhož soud posuzuje každý úkon účastníka podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen)-jako podání přihlášky do jiného insolvenčního řízení ve věci dlužníka Agrostaving, s.r.o., a za řádnou přihlášku pohledávky odvolatelky správně považoval až její další datovou zprávu ze dne 27.4.2011, jež mu došla dne 28.4.2011. Na věci nic nemění skutečnost, že dlužník uvedl odvolatelku ve svém reorganizačním plánu, neboť též v reorganizaci se musí věřitelé řádně přihlásit se svými pohledávkami (srov. § 173, § 334 IZ), přičemž v případě odvolatelky nejde o případ uvedený v § 335 IZ.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatelka do insolvenčního řízení řádně a včas nepřihlásila, jde tato okolnost-při stávající zákonné úpravě, kterou musí soud respektovat-toliko k její tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitelka dle § 58 o.s.ř. včas požádala) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatelky podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně, až dne 28.4.2011.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 31. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová