1 VSPH 596/2016-B-60
KSPH 36 INS 37690/2013 1 VSPH 596/2016-B-60

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: PO.OB-Sklolamináty-GFK, s. r. o., IČO 25735594, se sídlem Mělník, Kokořínská 3573, o odvolání JUDr. Stanislavy Vohradské, IČO 66221820, se sídlem Hostivice, Čsl. armády 1, insolvenční správkyně dlužníka, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 36 INS 37690/2013-B-54 ze dne 22. února 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 22. 2. 2016 v bodu I. výroku schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ve znění zvěřejněném v insolvenčním rejstříku dne 26. 1. 2016 s tím, že příjmy z majetkové podstaty činí 10.064.301,83 Kč, výdaje majetkové podstaty činí 9.409.673,02 Kč, zajištěným věřitelům bude vydáno 4.041.757,14 Kč, částka k rozdělení v rozvrhu činí 3.338.586,75 Kč. V bodu II. výroku soud schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce JUDr. Stanislavy Vohradské ve výši 1.096.083,94 Kč s tím, že doposud neuhrazená část odměny insolvenčního správce ve výši 839.962,94 Kč bude insolvenčnímu správci uhrazena z majetkové podstaty. V bodu III. výroku soud rozhodl, že po nabytí právní moci bodů I. a II. výroku usnesení bude věřiteli GE Money Bank, a. s., IČO 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, vrácena insolvenčním správcem záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000 Kč. Soud své rozhodnutí odůvodnil. isir.justi ce.cz 1 VSPH 593/2016

Insolvenční správkyně podala proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém navrhla změnit v bodu II. výroku výši odměny ze sumy 1.096.083,94 Kč na částku 1.134.803,94 Kč a výši doposud nevyplacené odměny ze sumy 839.962,94 Kč na 878.682,94 Kč. Odvolání odůvodnila tím, že dne 23. 2. 2016, tj. před doručením předmětného usnesení, zaslala soudu opravu odměny insolvenčního správce, ve které byla odměna zvýšena o odměnu dle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve výši 38.720 Kč.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl v této věci oprávněn.

Podle § 304 odst. 4 insolvenčního zákona Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí.

Podle odst. 5 Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání. Podle odst. 6 Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Odvolací soud dovozuje z § 304 odst. 6 insolvenčního zákona v návaznosti na předchozí odstavce tohoto ustanovení, že věřitelé a dlužník mají právo podat odvolání v případě, že vznesli proti vyúčtování odměny a konečné zprávě námitky a jejich námitkám nebylo vyhověno. Stejně tak insolvenční správce může podat odvolání v případě, že jeho vyúčtování odměny a výdajů nebylo akceptováno a bylo mu přiznáno méně, než kolik vyúčtoval. V dané věci vyúčtování odpovídalo částkám uvedeným insolvenční správkyní, z toho důvodu není insolvenční správkyně oprávněna podat odvolání. Lze i poukázat na § 201 o. s. ř., podle kterého lze napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Ve smyslu tohoto ustanovení je odvoláním pouze takové podání 1 VSPH 593/2016 odvolatele, které směřuje proti rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o jeho právech a povinnostech a jednalo se o rozhodnutí v jeho neprospěch. V dané věci nebylo rozhodnuto v neprospěch insolveční správkyně, neboť schválená odměna odpovídala jejímu návrhu.

Odvolatelka není osobou oprávněnou podat odvolání. Odvolací soud proto podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl odvolání insolvenční správkyně.

Nad rámec odvolacího řízení odvolací soud dodává, že by nebylo možné návrhu insolvenční správkyně vyhovět ani za situace, kdyby byl její návrh považován za podnět k vydání opravného usnesení. Podle § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř. lze totiž postupovat pouze v případě, že by se jednalo o zjevnou nesprávnost na straně soudu, což se ale v dané věci nestalo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. května 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná