1 VSPH 592/2012-B-104
KSUL 44 INS 411/2009 1 VSPH 592/2012-B-104

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, U věžových domů 2935/6, zast. Radkem Duškem, bytem Most, Lipová 526/691, adresa pro doručení: Most, E. Basse 608, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 2009, č.j. KSUL 44 INS 411/2009-B-7,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 1.9.2009, č.j. KSUL 44 INS 411/2009-B-7, neschválil oddlužení dlužníka Pavla anonymizovano (dále jen dlužník), prohlásil na majetek dlužníka konkurs a rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužník podáním ze dne 28.10.2011 (B-88) odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a oddlužení schválil.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že napadené usnesení ze dne 1.9.2009, č.j. KSUL 44 INS 411/2009-B-7 bylo k dřívějšímu odvolání dlužníka již zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13.11.2009, č.j. 1 VSPH 581/2009-B-14 a věc byla vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení a následně byla rozhodnuta usnesením ze dne 8.12.2009, č.j. KSUL 44 INS 411/2009-B-27, jež nabylo právní moci dne 17.3.2010. Protože napadené usnesení ze dne 1.9.2009, č.j. KSUL 44 INS 411/2009-B-7 bylo již dříve odklizeno, stalo se bezpředmětným dlužníkovo odvolání proti němu podané dne 4.11.2011 prostřednictvím Vrchního soudu v Praze.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o.s.ř. a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. května 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová