1 VSPH 589/2013-A-28
KSPH 39 INS 24530/2012 1 VSPH 589/2013-A-28

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka U Lánské obory, s.r.o., sídlem Nové Strašecí, Křivoklátská 968, IČO 27562689, zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem, sídlem Praha 1, Štěpánská 49/633, zahájené na návrh TROWMART LIMITED, Webber Street 15, SE1 ORE, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 4115679, zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem, sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 3163/28, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2013, č.j. KSPH 39 INS 24530/2012-A-19,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21.1.2013, č.j. KSPH 39 INS 24530/2012-A-19 zjistil úpadek dlužníka U Lánské obory, s.r.o. (dále jen dlužník; bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Michala Krejčího (dále jen správce; bod III. výroku), a stanovil, že účinky usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). V navazujících výrocích vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Věřitele též vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníku, ale správci. V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, uložil správci a věřitelům ve výroku uvedené povinnosti, vyměřil soudní poplatek navrhovateli a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou publikována v Obchodním věstníku.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-22). Protože v rozporu s § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) dlužník neuvedl, v jakém rozsahu usnesení soudu I. stupně napadá, v čem spatřuje jeho nesprávnost nebo nesprávnost v postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho soud I. stupně usnesením ze dne 21.2.2013 (A-24), jež bylo doručeno zástupci dlužníka dne 25.2.2013 dodáním do jeho datové schránky, k doplnění podání a k odstranění vad odvolání.

Protože dlužník na výzvu soudu nereagoval a své odvolání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud je pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle § 43 odst. 2 o.s.ř za použití § 211 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. dubna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová