1 VSPH 587/2011-B-62
KSPH 55 INS 1199/2009 1 VSPH 587/2011-B-62

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Antona anonymizovano , anonymizovano , bytem Kladno, Průmyslová 2825, adresa pro doručování: Kladno 1, Gorkého 468/3, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2011, č.j. KSPH 55 INS 1199/2009-B-54,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 4.4.2011, č.j. KSPH 55 INS 1199/2009-B-54, vyslovil, že insolvenční správkyně Mgr. et Mgr. Martina Stínková (dále jen správkyně) se nevylučuje z insolvenčního řízení.

V jeho odůvodnění soud I. stupně uvedl, že mu správkyně podáním ze dne 8.3.2011 oznámila možné důvody svého vyloučení z věci s ohledem na podaná trestní oznámení a výhrůžky dlužníka na její osobu. Z vyjádření věřitelů a dlužníka zjistil, že účastníci nenavrhují vyloučení správkyně z řízení. Konstatoval, že správkyně sama nevnímá k dlužníku negativní vztah a důvody vyloučení oznámila proto, aby byly objektivně posouzeny, a že důvody vyloučení proto dány nejsou, neboť poměr správkyně k dlužníkovi není ovlivněn úkony dlužníka. Protože soud I. stupně neshledal žádný relevantní důvod, pro nějž by měla být správkyně nevyloučena z insolvenčního řízení, vydal o tom napadené usnesení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání především verbálně napadal správkyni a další osoby a vyjádřil názor, že vůči jeho osobě dochází ke znásilňování lidských práv bývalými komunisty státní bezpečnosti, je na něho vyvíjen psychický nátlak a násilí, trpí rasismem a pravidelně mu je vyhrožováno vraždou.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. -2-KSPH 55 INS 1199/2009 Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

V daném případě podáním ze dne 8.3.2011 (B-45) oznámila správkyně soudu I. stupně skutečnosti, pro něž se domnívala, že by mohly existovat důvody pro její vyloučení (šlo o opakovaná trestní oznámení na správkyni), čímž splnila svoji povinnost podle § 24 odst. 1 IZ. Bylo zjištěno, že si soud I. stupně k tomu vyžádal stanoviska všech tří věřitelů a dlužníka (B-46 až 49) a že nikdo z nich odvolání nebo zproštění správkyně nepožadoval (B-50 až 53). Dlužník naopak výslovně uvedl, že nesouhlasí s odvoláním správkyně a žádá, aby pokračovala ve své práci (B-50). Za tohoto stavu soud I. stupně správně neshledal důvody k pochybnostem o nepodjatosti správkyně, což navenek vyjádřil právě napadeným usnesením.

Protože vydání rozhodnutí insolvenčního soudu o nevyloučení správkyně z řízení insolvenční zákon nepředpokládá (§ 24 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž se rozhoduje o návrhu k tomu oprávněných osob anebo bez návrhu o odvolání nebo o zproštění správce funkce podle § 31 a § 32 IZ (proti těmto rozhodnutím odvolání přípustné je), je odvolací soud toho názoru, že napadené usnesení má nutně povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ), jež nelze napadnout odvoláním (§ 91 IZ), neboť kdyby soud I. stupně naopak shledal důvody, pro něž by správkyně z insolvenčního řízení byla vyloučena, postupoval by pravidelně podle § 31 IZ a rovnou by ji z této funkce odvolal (aniž by o tom vydával samostatné rozhodnutí o jejím vyloučení z řízení podle § 24 IZ).

Odvolací soud proto dlužníkovo odvolání odmítl podle § 218 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová