1 VSPH 584/2016-A-15
KSPH 66 INS 275/2016 1 VSPH 584/2016-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Františka Kučery v insolvenční věci dlužníka Josefa Drdy, IČO 69771278, bytem Nepilova 1931, Beroun, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 66 INS 275/2016-A-9 ze dne 18. února 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 66 INS 275/2016-A-9 ze dne

18. února 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 18.2.2016 odmítl insolvenční návrh Josefa Drdy (dále dlužník). V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že dne 7.1.2016 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud odkázal na ust. § 104 a ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Konstatoval, že dlužník nedoložil k insolvenčnímu návrhu seznam závazků, majetku, zaměstnanců a listiny prokazující dlužníkův úpadek. Soud proto vyzval dlužníka, aby ve lhůtě do sedmi dnů od doručení usnesení doplnil tyto seznamy a listiny, přičemž ho poučil o tom, jak toto doplnění provést. Dlužník však ničeho nedoplnil. Soud proto postupoval dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že veškeré potřebné údaje, ze kterých je možno usuzovat na jeho úpadek jsou obsaženy již v samotném insolvenčním návrhu a dále v přiloženém upraveném seznamu přihlášených pohledávek, který zhotovil insolvenční správce v předcházejícím insolvenčním řízení vedeném proti němu, kterým zároveň existenci svých závazků prokazuje. Dále dlužník poukázal na to, že stejně jako údaje o jeho závazcích, tak i údaje o jeho majetku jsou již uvedené v insolvenčním návrhu, je proto nadbytečné je uvádět znovu v přílohách. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 2 Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ust. § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužník v rozporu s § 104 odst. 1 písm. a) a b) a c) insolvenčního zákona nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu seznam majetku, seznam závazků a seznam svých zaměstnanců. Soud prvního stupně ho proto v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval k předložení těchto seznamů ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nesplnění této výzvy. Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno vhozením do domovní schránky dne 15.1.2016. Dlužník dosud chybějící přílohy nedoplnil.

Odvolací soud se neztotožnil s názorem odvolatele, že přiložený upravený seznam přihlášených pohledávek lze považovat seznamem závazků, protože seznam závazků neměl náležitosti vyplývající z ust. § 104 insolvenčního zákona, zejména dlužník o něm neprohlásil, že je správný a úplný a nepodepsal ho. Nelze ani přisvědčit dlužníkovu názoru, že tento seznam a seznam majetku může být nahrazen tvrzeními uvedenými v insolvenčním návrhu, neboť insolvenční zákon takový postup nepřipouští. Nadto insolvenční návrh neobsahuje ani seznam zaměstnanců, který je rovněž povinnou přílohou.

Soud prvního stupně proto rozhodl postupovat v souladu s ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužníka odmítl. Z uvedených důvodů odvolací soud v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík