1 VSPH 583/2012-A-13
KSPH 37 INS 553/2012 1 VSPH 583/2012-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Benešov, Čechova 945, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. března 2012, č.j. KSPH 37 INS 553/2012-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. března 2012, č.j. KSPH 37 INS 553/2012-A-8, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužníka Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Citoval především § 104 a § 128 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vysvětlil, co vše musí insolvenční návrh a povinné přílohy obsahovat.

Protože dlužník k návrhu zejména nepřipojil seznam svých zaměstnanců a řádný seznam svého majetku, byl usnesením č.j. KSPH 37 INS 553/2012-A-6 vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů toto doplnil. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 23.1.2012, sedmidenní lhůta tak uplynula dne 30.1.2012. Protože dlužník v jejím průběhu požadované listiny nepředložil, soud podle § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti usnesení o odmítnutí návrhu se dlužník včas odvolal a namítal, že v návrhu uvedl své věřitele s pohledávkami po lhůtě splatnosti a že tyto své závazky není schopen plnit. Žádal odvolací soud, aby mu umožnil povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Soud prvního stupně nepostavil své rozhodnutí na tom, že by byl vadný sám insolvenční návrh, jak nesprávně dovozuje dlužník (tvrzením, že v návrhu svůj úpadek řádně vylíčil), nýbrž vyšel z toho, že spolu s návrhem nebyly předloženy zákonem požadované přílohy a že dlužník zůstal nečinný a přes výzvu doručenou mu dne 23.1.2012 vytýkané vady neodstranil (dlužník např. výslovně neuvedl, že nemá žádné dlužníky ani zaměstnance). Tato -2-KSPH 37 INS 553/2012 skutečnost je z obou v řízení vydaných rozhodnutí (č.j. KSPH 37 INS 553/2012-A-6 a KSPH 37 INS 553/2012-A-8) zjevně patrná a jde jen k tíži dlužníka, že v souladu s poučením soudu nepostupoval.

Za této situace dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že insolvenční návrh (resp. přílohy k němu) vykazuje nedostatky, které nebyly odstraněny a pro něž nelze v řízení pokračovat, a proto napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 5. června 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová