1 VSPH 582/2016-P3-9
KSPH 62 INS 13373/2015 1 VSPH 582/2016-P3-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníků Davida Mojžíše, bytem Kařez 107, Zbiroh, a Terezy Mojžíšové, sídlem Stašov 149, Zdice, doručovací adresa obou: Západní 843/40, Cerhovice, o odvolání Hypoteční banky, a.s. sídlem Radlická 333/150, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-P3-4 ze dne 1. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-P3-4 ze dne 1. března 2016 se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-P3-4 ze dne 1.3.2016 rozhodl o tom, že se odmítá návrh na změnu pořadí pohledávky věřitele č. 3 Hypoteční banky, a.s. (dále odvolatel) pro opožděnost.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-A-8 ze dne 15.7.2015 rozhodl o úpadku dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs, který je veden jako nepatrný. Na přezkumném jednání konaném dne 21.9.2015 byla pohledávka odvolatele zjištěna jako nezajištěná. Podáním doručeným soudu dne 26.2.2015 odvolatel navrhl změnu pořadí pohledávky a to v návaznosti na výpis z katastru nemovitostí, z něhož plyne, že dlužník byl vlastníkem v něm uvedených věcí (nemovitostí) již od roku 2009. V roce 2010 bylo na nemovitostech uvedených v LV 663, kat.území Cerhovice zřízeno zástavní právo pro odvolatele, který do insolvenčního řízení svoji pohledávku přihlásil jako nezajištěnou. Podle soudu prvního stupně je sice plně na vůli věřitele, zda pohledávku přihlásí jako zajištěnou či nezajištěnou, ovšem možnost toto změnit je možné pouze do doby podání přihlášek a tato lhůta již marně uplynula a není tedy možné následně změnit pořadí přihlášené pohledávky. Dlužník naopak opomněl zahrnout předmětnou nemovitost do seznamu svého majetku, což ovšem neznamená, že věřitel měl pohledávku přihlásit jako nezajištěnou. Návrh na změnu pořadí byl insolvenčnímu soudu tedy odeslán opožděně po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, insolvenční soud proto k podání věřitele nepřihlídl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že návrh na změnu pořadí jeho pohledávky se připouští. isir.justi ce.cz

Argumentoval zejména tím, že jeho pohledávka není zajištěna nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka, zapsanými na LV č. 663 pro kat.území Cerhovice, jak uvádí v odůvodnění napadeného usnesení soud, nýbrž nemovitostmi ve vlastnictví třetí osoby (Oldřišky Snášelové), zapsanými na LV č. 700 pro kat.území Cerhovice, jak bylo uvedeno v jeho návrhu na změnu pořadí přihlášky. Zajištěné nemovitosti insolvenční správce, podle jeho sdělení ze dne 14.2.2016, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2016, pojal do soupisu s odkazem na ust. § 412 odst. 1 písm. b) a ust. § 392 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Odvolatel byl oprávněn navrhnout změnu pořadí své pohledávky, zejména proto, že v přihlášce pohledávky se předmětného zajištění (ve vlastnictví třetí osoby) dovolal, o následném zařazení nemovitostí zajišťující jeho pohledávku do soupisu majetkové podstaty nebyl insolvenčním správcem vyrozuměn a nebyla mu poskytnuta lhůta pro změnu pořadí pohledávky. S ohledem na datum zápisu zajištěných nemovitostí do majetkové podstaty (10.9.2015) se odvolatel v přihlášce pohledávky nemohl dovolat předmětného zajištění ve lhůtě pro podávání přihlášek pohledávek, která skončila dne 15.8.2015.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně zjistil, že dlužníci se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 22.5.2015 domáhali zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-A-8 ze dne 15.7.2015 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Odvolatel přihláškou doručenou soudu prvního stupně uplatnil pohledávku ve výši 566.866,80 Kč z důvodu neplacené části hypotečního úvěru, když dále doplnil, že tato pohledávka je zajištěna jinak než majetkem dlužníků, a to na základě zástavní smlouvy ze dne 31.3.2010, kterou bylo zřízené zástavní právo k nemovitostem zapsaných na listu vlastnictví č. 700 v kat.území Cerhonice, vlastníkem nemovitostí je Oldřiška Snášelová.

Ze soupisu majetkové podstaty zveřejněném 10.9.2015 (č.d. B-3) vyplývá, že insolvenční správkyně do soupisu majetkové podstaty zařadila nemovitosti, a to parcelu st. 541 o výměře 94 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí rozestavěná stavba, parcelu 843/40 o výměře 712 m2 orná půda, vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun pro obec a k.ú. Cerhovice na LV č. 663, z důvodu vlastnického práva dlužníka. Pohledávka odvolatele na přezkumném jednání konaném dne 21.9.2015 byla zjištěna v celé výši jako nezajištěná. Soud prvního stupně, poté usnesením č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-B-12 dne 3.12.2015 schválil oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem. Poté odvolatel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 26.2.2016 navrhl změnu své přihlášky, a to tak, že jeho pohledávka je zajištěna jinak, než majetkem spadajícím do majetkové podstaty, tedy nemovitostí zapsanou na LV č. 700, k.ú. Cerhovice, obec Cerhovice, zástavním právem zřízeným na pozemku parc. č. 843/40 a pozemku parc.č. st. 541 ve vlastnictví Oldřišky Snášelové, když zajištění vzniklo na základě zástavní smlouvy k nemovitosti reg. číslo: 3900/258300-03/09/01-002/00/R ze dne 31.3.2010. Odvolací soud dále z veřejné části katastru nemovitostí zjistil, že podle listu vlastnictví č. 700, k.ú. Cerhovice, obec Cerhovice, je vlastnicí pozemku parc. č. 843/40 a pozemku parc. č. st. 541 Oldřiška Snášelová. Přitom podle listu vlastnictví č. 663 je dlužník David Mojžíš vlastníkem pouze rozestavěné stavby na pozemku č. 541.

Odvolací soud především konstatuje, že není zřejmé jak soud prvního stupně dospěl k závěru, že na majetek dlužníků byl prohlášen konkurs, když usnesením č.j. KSPH 62 INS 13373/2015-B-12 dne 3.12.2015 soud schválil oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem. Dále není zřejmé jak soud prvního stupně dospěl k závěru že dlužník je vlastníkem nemovitostí na nichž bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch odvolatele, a to pozemku parc. č. 843/40 a pozemku parc.č. st. 541, když podle LV č. 700, k.ú. Cerhovice, obec Cerhovice je jich vlastnicí Jindřiška Snášelová. Dále není zřejmé z jakého důvodu insolvenční správkyně tyto nemovitosti zapsala do soupisu majetkové podstaty dlužníků s tvrzením, že se jedná o vlastnictví dlužníka.

Při posouzení návrhu odvolatele na změnu jeho přihlášené pohledávky z nezajištěné pohledávky je třeba přihlédnout k tomu, že také zajištěný věřitel, jemuž vznikla pohledávka vůči insolvenčnímu dlužníkovi z titulu uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 insolvenčního zákona) v důsledku zápisu tohoto majetku do soupisu majetkové podstaty až po uplynutí přihlašovací lhůty (§ 136 odst. 2 písm. d/ insolvenčního zákona), ji musí uplatnit u insolvenčního soudu podáním přihlášky (§ 173 insolvenčního zákona). Takovou přihlášku nelze odmítnout pro opožděnost, ledaže by byla podána po uplynutí lhůty určené insolvenčním soudem v separátní výzvě tomuto věřiteli, aby tak učinil ve stanovené lhůtě, jež nesmí být kratší 30 dnů, s poučením o následcích jejího zmeškání (§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona). Takto přihlášená pohledávka se přezkoumá na zvláštním přezkumném jednání (§ 190 a násl. Insolvenčního zákona) a nakládá se s ní shodně jako s ostatními zajištěnými pohledávkami (§ 167, § 204, § 293, § 298, § 299 insolvenčního zákona).

Vzhledem k tomu, že napadené usnesení není přezkoumatelné pro nedostatek důvodů, odvolací soud proto v souladu s § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík