1 VSPH 582/2012-A-25
KSPH 37 INS 17930/2011 1 VSPH 582/2012-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Ing. Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Boženy Němcové 292, 270 07 Mutějovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. února 2012, č.j. KSPH 37 INS 17930/2011-A-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. února 2012, č.j. KSPH 37 INS 17930/2011-A-18, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod I. výroku) a určil, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že dne 4. října 2011 bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení nepatrným konkursem. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 17930/2011-A-7, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 1474/2011-A-14, byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci. Právní moc rozhodnutí nastala 26. ledna 2012, avšak záloha uhrazena nebyla. Proto insolvenční soud řízení postupem podle § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, leč své odvolání, přestože k tomu byla insolvenčním soudem vyzvána usnesením doručeným dne 27. března 2012 (KSPH 37 INS 17930/2011-A-20), nijak neodůvodnila.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě -2-KSPH 37 INS 17930/2011 měl soud I. stupně zjevně za to, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil.

Jestliže soud I. stupně za této situace zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil, neboť záloha nebyla zaplacena ani k datu, kdy o odvolání dlužnice rozhodl.

Zastavení řízení pro nezaplacení zálohy nepředstavuje překážku věci rozhodnuté, proto dlužnice může podáním nového návrhu opětovně zahájit nové insolvenční řízení, a v jeho rámci uhradit zálohu, nebo doložit, že jejího vyměření není třeba proto, že dlužnice disponuje likvidními prostředky postačujícími k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová