1 VSPH 579/2011-A-28
MSPH 93 INS 4085/2011 1 VSPH 579/2011-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka CARD CENTRUM, a.s., sídlem Štěrboholská 43/1514, Praha 10, identifikační číslo 25761731, zastoupeného JUDr. Pavlem Zimou, advokátem se sídlem Štěrboholská 43/1514, Praha 10, o insolvenčním návrhu věřitele: Československá obchodní banka, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, identifikační číslo 00001350, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 4085/2011-A-17 ze dne 20. dubna 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 4085/2011-A-17 ze dne 20. dubna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl návrh dlužníka na vyhlášení moratoria.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 19.4.2011 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud na dlužníka vyhlásil moratorium, avšak jeho návrh nesplňoval podmínky pro vyhlášení moratoria ve smyslu § 115 a § 116 IZ, když neobsahoval skutková tvrzení, která by odůvodňovala jeho vyhlášení, když se dlužník spokojil s konstatováním, že zákonem dané podmínky byly splněny a předložil souhlas tří věřitelů, poslední účetní závěrku ověřenou auditorem a aktuální ekonomickou bilanci. Dlužník však netvrdil žádné skutečnosti, které by osvědčovaly jeho úpadek či hrozící úpadek, neuvedl, jaká stabilizační opatření hodlá po dobu trvání moratoria provést ani nepředložil seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců. Proto soud tento návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, předložil seznam závazků, majetku, zaměstnanců, rozvahu, výkaz zisku a ztrát za rok 2010, tvrdil, že již zahájil vypracování reorganizačního plánu, že je připraven zvýšit množství vyráběných dobíjecích kuponů a snížit své náklady a učinit opatření k zachování výrobní činnosti. Domníval se, že z počtu přihlášených pohledávek lze osvědčit existenci úpadku dlužníka. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a moratorium vyhlásil nebo věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci (§ 115 IZ). -2-MSPH 93 INS 4085/2011

Podle § 116 IZ musí návrh na moratorium kromě obecných náležitostí podání obsahovat všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení (odstavec 1). K tomuto návrhu je dlužník kromě seznamů a listin, které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, povinen připojit poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny (odstavec 2).

O návrhu na moratorium rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 občanského soudního řádu-výzva k odstranění vad podání-se nepoužije (§ 117 IZ). Insolvenční soud vyhlásí moratorium, jestliže jsou splněny předpoklady uvedené v § 115 a § 116 a nebylo-li dosud rozhodnuto o insolvenčním návrhu; jinak návrh na moratorium odmítne (§ 118 odst. 1 IZ).

V daném případě dlužník nijak nezpochybňoval, že svůj návrh na vyhlášení moratoria nijak konkrétně neodůvodnil, když se v návrhu ze dne 19.4.2011 spokojil s konstatováním, že podmínky pro vyhlášení moratoria měl za splněné, a že také k němu nepřipojil všechny obligatorní přílohy tohoto návrhu v souladu s § 116 odst. 2 IZ, přestože návrh na vyhlášení moratoria musí být již od počátku perfektní a jeho vady nelze napravovat v rámci odvolacího řízení. Úprava § 115 a následující IZ je striktně postavena tak, že chce-li dlužník využít dobrodiní moratoria, musí soudu předložit právně perfektní návrh na vyhlášení moratoria (návrh opatřený všemi povinnými náležitostmi) nejpozději do 7 dnů od podání vlastního insolvenčního návrhu, anebo do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele. Návrhem podaným později nebo návrhem neúplným se nelze věcně zabývat a insolvenční soud ho musí bez dalšího obratem (do konce nejblíže následujícího pracovního dne) odmítnout, aby insolvenční řízení mohlo bez průtahů pokračovat. Výše uvedené závěry však žádným zásadním způsobem nedopadají na možnost dlužníka řešit úpadek reorganizací, kterou dlužník v odvolání zmínil, když lhůty pro podání návrhu na řešení úpadku reorganizací upravuje § 318 IZ.

Soud prvního stupně tedy v posuzované věci postupoval správně, když dle § 117 a § 118 odst. 1 (věty za středníkem) IZ-aniž určil dlužníku lhůtu k doplnění návrhu-napadeným usnesením bez dalšího návrh na moratorium odmítl. Jelikož vady návrhu na moratorium může navrhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí tohoto návrhu, neměla by z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu ta doplnění, jež by dlužník učinil k odstranění nedostatků návrhu na moratorium až poté, co byl insolvenčním soudem odmítnut.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová