1 VSPH 579/2010-A-16
MSPH 60 INS 6105/2010 1 VSPH 579/2010-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci insolvenčního dlužníka: Josef Vaníček, nar. 5. září 1949, bytem v Praze 3, Krásova 1841/4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 6105/2010-A-9 ze dne 14. června 2010,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 6105/2010-A-9 ze dne 14. června 2010 se m ě n í tak, že se dlužníku ukládá povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 6105/2010-A-9 ze dne 14.6.2010 uložil insolvenčnímu navrhovateli-dlužníku Josefu Vaníčkovi v souladu s § 108 insolvenčního zákona povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč s odůvodněním, že je třeba zajistit finanční prostředky pro výkon funkce insolvenčního správce pro období bezprostředně po zjištění úpadku s tím, že osvobození od této povinnosti není možné a že se nejedná o soudní poplatek.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že částku 10.000,-Kč v současné době nemá k dispozici a jeho zdravotní stav mu neumožňuje přivydělat si, protože je zdravotně postižený. Dodal, že je schopen uhradit zálohu ve výši 3.000,-Kč. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu MSPH 60 INS 6105/2010 -A insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout tak nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 insolvenčního zákona).

Podle § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 398 odst. 3 insolvenčního zákona při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30% jejich pohledávek za dobu 5 let.

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 2.6.2010 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře.

Z obsahu seznamů majetku a závazků odvolací soud zjistil, že dlužník má závazky vůči 6 věřitelům (Československá obchodní banka, a.s., Pražská energetika, a.s., Home Credit, a.s., Smart Capital, a.s., Provident Financial, s.r.o. a Pražská plynárenská, a.s.) v celkové výši asi 260.000,-Kč. Invalidní důchod dlužníka činí 10.581,-Kč. Majetek dlužníka tvoří jen běžné vybavení domácnosti (televizor, lednice, rádio, plynový sporák, pánev, ložnice). Protože dlužník nemá žádný zpeněžitelný movitý či nemovitý majetek použitelný k úhradě nákladů řízení a jelikož nelze spravedlivě požadovat, aby náklady řízení nesl pouze stát, soud prvního stupně nepochybil, když dlužníku povinnost hradit zálohu uložil.

Odvolací soud dovodil, že vzhledem k tomu, že se dlužník domáhal řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře, dávají jeho očekávané příjmy reálný předpoklad, že bude schopen svým věřitelům hradit více než 30% hodnoty jejich pohledávky a rovněž náklady řízení, jež budou tvořeny především odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů. Reálné možnosti, že uspokojení věřitelů bude ve vyšší než v minimální zákonem požadované míře, by neměla být na překážku ani skutečnost, že v současné době není schopen dlužník uhradit zálohu ve výši 10.000,-Kč. MSPH 60 INS 6105/2010 -A

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že v prvotní fázi insolvenčního řízení bude postačovat záloha ve výši 5.000,-Kč a další náklady řízení budou moci být hrazeny spolu s jednotlivými měsíčními splátkami pohledávek.

Veden názory uvedenými výše postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.července 2010

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová