1 VSPH 577/2011-A-42
KSUL 46 INS 4767/2010 1 VSPH 577/2011-A-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci navrhovatelů: a) Petr Špatenka, nar. 21.dubna 1979, bytem Mladoboleslavská 819, Varnsdorf, b) Jaroslava Moravcová, nar. 3.září 1954, bytem Kateřina 37, Dolní Podluží a c) Helena Jírovcová, nar. 15.března 1985, bytem Husova 2751, Varnsdorf, zast. JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem, sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, o návrhu na zjištění úpadku dlužníka First Business Company, s.r.o. se sídlem Národní 1133, Varnsdorf, identifikační číslo 28299647, o odvolání navrhovatelů a), b) a c) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 4767/2010-A-18 ze dne 2. července 2010,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením vyzval navrhovatele a), b) a c) ke společné a nerozdílné úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelé a), b) a c) odvolali a namítali nesrozumitelnost výroku, že zaplacení zálohy není nutné a prostředky ke krytí nákladů řízení lze zajistit jinak a dodali, že jako zaměstnanci nejsou povinni zálohu uhradit.

Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení došlo k pravomocnému zamítnutí insolvenčního návrhu navrhovatelů a potvrzení výroku o náhradě nákladů řízení (usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 854/2010-A-36 ze dne 5.4.2011), přičemž Vrchní soud v Praze tímto usnesením změnil napadené usnesení A-26 ze dne 26.8.2010 tak, že se neodmítá odvolání navrhovatelů proti usnesení A-18 ze dne 2.7.2010 pro opožděnost. Protože však insolvenční návrh navrhovatelů byl pravomocně zamítnut, během řízení nedošlo k ustanovení insolvenčního správce a usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu pozbylo podkladu, odvolání navrhovatelů se stalo bezpředmětným.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 2. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Chalupová