1 VSPH 575/2012-A-13
MSPH 77 INS 5139/2012 1 VSPH 575/2012-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem K Palečku 2663/20, Praha 9, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4.dubna 2012, č.j. MSPH 77 INS 5139/2012-A-8,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4.dubna 2012, č.j. MSPH 77 INS 5139/2012-A-8, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením uložil Petru Puchtovi (dále jen dlužník) domáhajícímu se vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Z odůvodnění usnesení zejména vyplývá, že dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z obsahu návrhu a předložených příloh plyne, že dlužník nemá žádné finanční prostředky na bankovních účtech ani v hotovosti, vlastní však rodinný dům na adrese Náměstí Míru 19/14, Batelov a má pohledávky za společností BAERING, s.r.o.

Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně z potřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě jeho hotových výdajů a nákladů spojených se správou a zpeněžováním majetkové podstaty (související zejména s oceněním nemovitostí dlužníka). Vzal přitom v úvahu předpokládaný způsob řešení jeho úpadku (konkurs) a stanovil zálohu ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání poukazoval na to, že náklady insolvenčního řízení by měly být zcela uhrazeny z majetkové podstaty a tvrdil, že pro vyměření zálohy soudem není v tomto případě důvod.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník je vlastníkem rodinného domu na adrese Náměstí Míru 19/14, Batelov, jehož cena by měla činit 1,934.050,-Kč, a má pohledávky za společností BAERING, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1 ve výši 118.120,-Kč a 192.920,-Kč z titulu nevyplacené mzdy. Výše jeho závazků přesahuje 14 mil. Kč, z toho dva závazky ve výši 1,262.091,-Kč a ve výši 5,743.208,96 Kč jsou zajištěny zástavními právy k uvedené nemovitosti.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném případě nebude možné řešit dlužníkův úpadek jiným způsobem než konkursem (popř. nepatrným konkursem dle ust. § 314, 315 insolvenčního zákona), a insolvenčnímu správci je proto třeba zajistit dostatek prostředků na hotové výdaje související s jeho činností a náklady spojené se správou a zpeněžením zastavených nemovitostí dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje likvidními prostředky, z nichž by bylo možno počáteční náklady insolvenčního správce hradit, je uložení povinnosti zaplatit zálohu namístě. Její výše se i odvolacímu soudu jeví s ohledem na zjištěný skutkový stav jako přiměřená.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. května 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová