1 VSPH 569/2011-P6-7
KSLB 57 INS 2543/2011 1 VSPH 569/2011-P6-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Bardějovská 2473/32, o odvolání CETELEM ČR, a.s., sídlem Praha 5, K. Engliše 5/3208, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 26. dubna 2011, č.j. KSLB 57 INS 2543/2011-P6-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 26. dubna 2011, č.j. KSLB 57 INS 2543/2011-P6-2, se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele CETELEM ČR, a.s. neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl přihlášku pohledávky CETELEM ČR, a.s. (dále jen odvolatel) ze dne 8.4.2011 ve výši 20.321,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se Tomáše anonymizovano (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 9.3.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Protože odvolatel doručil přihlášku pohledávky ve výši 20.321,-Kč prostřednictvím datové schránky opožděně až dne 9.4.2011 v 0:11:57 hod., když zákonem stanovená lhůta pro podávání přihlášek uplynula dne 8.4.2011, soud s ohledem na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále též jen IZ) postupoval podle § 185 téhož zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť přihláška pohledávky byla z jeho datové schránky odeslána včas dne 8.4.2011 ve 20:00:08 hod. a již ve 20:00:09 byla dodána do datové schránky Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci. K tomu připojil doručenku ID 43044096.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle § 136 odst. 3 IZ kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně usnesením ze dne 9.3.2011 (A-8) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho oddlužení a věřitele dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzval k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Protože insolvenční zákon neupravuje běh lhůt k provedení procesních úkonů, je i v insolvenčním řízení třeba aplikovat § 57 o.s.ř. (dále též jen o.s.ř.). Jelikož ke zveřejnění usnesení došlo dne 9.3.2011 (ve 10 hod. 01 min.), počala třicetidenní lhůta k podání přihlášek plynout následujícím dnem, tj. 10.3.2011, a konec lhůty tak připadl na pátek 8.4.2011.

Pro výsledek odvolacího řízení je tudíž podstatné, zda obstojí argumentace odvolatele postavená na tom, že pro posouzení zachování lhůty k podání přihlášky pohledávky doručované prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky je určující den, v němž byla přihláška dodána (a nikoli doručena) do datové schránky insolvenčního soudu.

Při řešení této problematiky je nutno aplikovat zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jehož předmětem je kromě jiného i úprava doručování (dodávání) dokumentů mezi orgány veřejné moci (mezi něž náleží i soudy) a fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen fyzické a právnické osoby) prostřednictvím datových schránek.

Úprava doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám je obsažena v § 17 zákona o elektronických úkonech. Z třetího odstavce tohoto ustanovení vyplývá, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Provádění úkonů prostřednictvím datové schránky opačným směrem, tj. od fyzických a právnických osob k orgánům veřejné moci, je upraveno v § 18 zákona o elektronických úkonech. Toto ustanovení však (na rozdíl od § 17 odst. 3, kdy je odesílatelem orgán veřejné moci) úpravu, jež by určila okamžik doručení dokumentu odesílaného fyzickou či právnickou osobou (podatelem) do datové schránky orgánu veřejné moci (soudu), postrádá.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta k podávání přihlášek stanovená dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v rozhodnutí o úpadku je lhůtou procesně právní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Úkon je učiněn u soudu především tehdy, bylo-li podání odevzdáno u příslušného soudu (zpravidla v jeho podatelně). Orgánem, který má povinnost doručit podání, se rozumí držitel poštovní licence, věznice pro osoby ve výkonu trestu nebo ve vazbě, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pro osoby v nich umístěné apod.

Je přitom zřejmé, že podání učiněné formou elektronického úkonu prostřednictvím datové schránky (jež je pouze elektronickým úložištěm sloužícím k přenosu datové zprávy) nelze charakterizovat jako úkon učiněný prostřednictvím držitele poštovní licence ani odevzdáním orgánu, který má povinnost je doručit. K zachování lhůty stanovené v § 57 odst. 3 o.s.ř. je proto třeba, aby podání učiněné prostřednictvím datové schránky bylo v poslední den lhůty předáno soudu (k obdobné problematice týkající se telefaxového podání srovnej závěr obsažený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2000, sp. zn. 26 Cdo 2378/99, z něhož plyne, že učiní-li účastník řízení podání telefaxem, je pro posouzení včasnosti takového podání rozhodné, kdy došlo soudu).

Odvolací soud je přitom ve shodě s odvolatelem přesvědčen o tom, že podání učiněné prostřednictvím datové schránky je soudu odevzdáno (doručeno) již okamžikem, kdy bylo dodáno do datové schránky soudu (okamžikem, jímž se podání dostalo do sféry dispozice soudu, resp. okamžikem, kdy soud nabyl objektivní možnost se s ním seznámit) a nikoli až okamžikem, kdy se soud s obsahem podání skutečně seznámil (kdy se do datové schránky soudu přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu).

Je tomu tak proto, že by bylo v rozporu se základními principy civilního procesu akceptovat stav, kdy by se okamžik doručení podání vázal na libovůli soudu. Jinými slovy, je nepřípustné, aby to byl soud (jako orgán veřejné moci) a nikoli podatel (jako soukromá osoba), kdo svým postupem určí okamžik, odkdy se bude podání považovat za doručené. K zachování lhůty stanovené v § 57 odst. 3 o.s.ř. proto postačuje, je-li podání poslední den lhůty dodáno do datové schránky soudu. Kdy se soud prostřednictvím k tomu oprávněné osoby do datové schránky přihlásí a s obsahem podání seznámí, není při posuzování včasnosti takového podání právně významné.

Shora uvedené závěry se při absenci speciální úpravy v insolvenčním zákoně logicky prosadí i při posuzování lhůty pro podání přihlášek do insolvenčního řízení stanovené v § 136 odst. 2 písm. d) IZ. To platí tím spíše, že její zmeškání má pro věřitele fatální důsledky (srovnej § 173 odst. 1 IZ).

V posuzovaném případě z detailu zprávy z datové schránky odvolatele (P6-3) vyplývá, že přihláška pohledávky odvolatele (ID 43044096) byla do datové schránky soudu I. stupně skutečně dodána dne 8.4.2011 (ve 20:00:09 hod.), tj. poslední den zákonné přihlašovací lhůty, a nikoliv dne 9.4.2011 (ve 00:11:57 hod.), kdy se do datové schránky příjemce přihlásila pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě. Odvolatel ji tedy podal včas a soud I. stupně pochybil, když o jeho přihlášce a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová