1 VSPH 568/2011-A-15
MSPH 79 INS 6313/2011 1 VSPH 568/2011-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale hlášena v Praze 4, Ocelíkova 672/1, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2011, č.j. MSPH 79 INS 6313/2011-A-10,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2011, č.j. MSPH 79 INS 6313/2011-A-10, se mění jen tak, že dlužnici se ukládá uhradit do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč; jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze uložil dlužnici Janě anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatila na uvedený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 42.000,-Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 13.4.2011 a k němu připojenému seznamu majetku zjistil, že jediným jejím majetkem je hotovost ve výši 3.000,-Kč a že její úpadek bude řešen konkursem. S přihlédnutím k tomu, že minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000,-Kč, uložil soud I. stupně dlužnici povinnost zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 42.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala, neboť požadovanou zálohu není schopna zaplatit. Uvedla, že se považuje za osobu ve hmotné nouzi a napadené usnesení ji nutí k tomu, aby požádala příslušný obvodní úřad o pomoc. Zmínila, že jí blízké osoby již odmítají finančně vypomáhat, resp. jí jsou ochotny poskytnout dar v max. výši 10.000,-Kč. Proto požadovala, aby jí odvolací soud vyměřenou zálohu podstatně snížil, max. do 10.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční -2-MSPH 79 INS 6313/2011 soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

V daném případě dlužnice podala dne 14.4.2011 insolvenční návrh, jímž se domáhala zjištění svého úpadku. Z tohoto návrhu a z jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužnice má 8 věřitelů, jimž dluží přes 440 tisíc Kč, dlužnice není v pracovním poměru a živí se jen příležitostnou prací, v minulosti byla závislá na drogách, avšak v posledních 2 letech abstinuje a je v ambulantní péči lékařů a přebývá u svých blízkých, kteří jí zajišťují stravu a ošacení, neboť z bytu rodičů, kde ji navštěvovali vymahači dluhů, byla vykázána. Dlužnice uvedla, že její neutěšené osobní a majetkové poměry jí neumožňují podat návrh na povolení oddlužení, jenž zvažovala.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužnice nebude možné řešit jiným způsobem než konkursem, resp. nepatrným konkursem dle § 314, § 315 IZ. V konkursu představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45 tisíc Kč. S ohledem na absenci majetku dlužnice nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení.

S ohledem na uvedené postupoval soud I. stupně správně, když dlužnici povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložil, nicméně s ohledem na okolnosti věci se odvolacímu soudu nejeví nezbytným požadovat po dlužnici zaplacení zálohy v bezmála maximální možné výši, a k zajištění úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení (předpokládaného nepatrného konkursu) považuje za postačující zálohu ve výši 15.000,-Kč. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. května 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová