1 VSPH 561/2011-A-11
MSPH 79 INS 6170/2011 1 VSPH 561/2011-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 6170/2011-A-6 ze dne 15. dubna 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 6170/2011-A-6 ze dne 15. dubna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 11.4.2011.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 13.4.2011 mu byl doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, v rámci kterého se dlužnice spokojila pouze s konstatováním, že je nemajetná, žije v nájemním bytě, před 8 lety přestala podnikat a od té doby je zaměstnána jako farmaceutická laborantka, v roce 2004 se rozvedla s manželem, přičemž dluhy vzniklé ze společného podnikání s manželem vypořádali dohodou o vypořádání SJM, ale bývalý manžel dluhy nezaplatil, následkem čehož začali věřitelé vymáhat své pohledávky za dlužnicí, přičemž dluhy dlužnice činí 1.559.715,-Kč. Z výše uvedeného soud dovodil, že rozhodující skutečnosti týkající se jejího úpadku dlužnice dostatečně nevylíčila, neboť v popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek chybějí jakákoliv tvrzení o počtu věřitelů, jejich konkrétní označení, konkrétní údaje o výši a splatnosti závazků, a proto soud insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, namítala, že vše podstatné uvedla, že z návrhu lze zjistit počet věřitelů včetně jejich přesného označení a výše jejich pohledávek a že splatnost vyplývá z příloh návrhu. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 a § 104 IZ, z nichž plyne, že insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti (§ 103 odst. 2 IZ), které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam -2-MSPH 79 INS 6170/2011 svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Dlužnice v dané věci v insolvenčním návrhu toliko popsala vznik svých závazků, jejich celkovou výši, podrobně popsala svoji sociální situaci, odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 NSČR 3/2009 ze dne 21.4.2009. Dlužnice však neuvedla ničeho, co by svědčilo o pluralitě věřitelů, vůči kterým má splatné závazky, jež by nebyla schopna pro své majetkové poměry plnit. Pro závěr o osvědčení úpadku dlužnice nebyl dostatečný podklad, když nebylo zřejmé, z jakých důvodů nastal tvrzený úpadek, a proč není schopna své závazky plnit. Stran výše uvedeného dlužnice nepředložila seznamy dle § 104 IZ, ze kterých by bylo lze výše uvedené skutečnosti mít za osvědčené, přičemž soud nemůže při osvědčení úpadku přihlédnout k popisu majetku a závazků, které dlužnice uvedla v rámci formuláře návrhu na povolení oddlužení, protože tyto seznamy nesplňují náležitosti § 104 IZ.

K odstraňování vad samotného insolvenčního návrhu nelze dlužnici vyzývat. Soud prvního stupně při svém rozhodování tedy postupoval správně, když neshledal návrh jako perfektní, srozumitelný a určitý, a jelikož pro jeho nedostatky nebylo možné v řízení pokračovat, bez dalšího návrh odmítl.

Na základě těchto zjištění postupoval odvolací soud podle § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost je třeba dodat, že odmítnutí návrhu dlužnice nezakládá překážku věci rozsouzené, a proto nic nebrání tomu, aby dlužnice po právní moci tohoto rozhodnutí podala návrh znovu a řádně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 2. června 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová