1 VSPH 560/2012-P7-12
KSPL 29 INS 20294/2011 1 VSPH 560/2012-P7-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mirošov, Šiškova 625, o odvolání věřitelky č. 7 Komerční banky, a.s., IČO 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, sídlem Praha 4, Vyskočilova 1326/5, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. března 2012, č.j. KSPL 29 INS 20294/2011-P7-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. března 2012, č.j. KSPL 29 INS 20294/2011-P7-2, se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitelky č. 7 Komerční banky, a.s. ve výši 204.051,17 Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužnice Marie anonymizovano (dále jen dlužnice) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky Komerční banky, a.s. (dále jen odvolatelka) ve výši 204.051,17 Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 16.1.2012 zveřejnil usnesení o zjištění úpadku dlužnice a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky (A-10). Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky až dne 29.2.2012, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek (16.2.2012), postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že její přihláška byla přihlášena po právu. Namítala, že přihlášku podala v elektronické podobě již dne 13.2.2012, což jí soud I. stupně potvrdil ještě týž den. Dne 23.2.2012 však obdržela od soudu I. stupně sdělení, že její podání ze dne 13.2.2012 obsahuje toliko přílohy, nikoliv však přihlášku. V reakci na to, zaslala soudu I. stupně podání ze dne 29.2.2012 obsahující z opatrnosti též přihlášku, ačkoliv byla přesvědčena o tom, že přihlášku obsahovalo již její podání ze dne 13.2.2012. Z toho dovozovala, že přihlášku podala včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužnice bylo zahájeno dne 7.11.2011. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (A-2) byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne v 8:22 hod. Usnesením ze dne 16.1.2012 (A-10) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice (a o povolení oddlužení) a stanovil lhůtu 30 dnů ode dne jeho zveřejnění k podání přihlášek. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání.

V daném případě odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že odvolatelka uplatnila svoji pohledávku za dlužnicí (byť tak neučinila na předepsaném formuláři) již elektronickým podáním ze dne 13.2.2012 (obsahujícím celkem 13 příloh) došlým soudu I. stupně téhož dne v 13:02 hod. (P7-8), což soud I. stupně odvolatelce potvrdil automatickou datovou zprávou téhož dne v 13:04 hod. (P7-7), tedy včas, a své podání odvolatelka následně doplnila o přihlášku na předepsaném formuláři dalším elektronickým podáním ze dne 29.2.2012 v 15:36 hod. (P7-1). Odvolací soud proto nesdílí názor soudu I. stupně, že odvolatelka přihlásila svoji pohledávku až podáním ze dne 29.2.2012, když tak dříve učinila již podáním ze dne 13.2.2012, tedy před uplynutím lhůty končící dne 16.2.2012.

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatelky neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. května 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová