1 VSPH 559/2013-A-14
KSPL 29 INS 4552/2013 1 VSPH 559/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Holýšov, Na Stráni 664, zast. Ing. Mgr. Josefem Petzoldem, Th.Bc., bytem Jihlava, Pávovská 15b, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2013, č.j. KSPL 29 INS 4552/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2013, č.j. KSPL 29 INS 4552/2013-A-9, se mění tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh podaný Marií anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem podaným dne 20.2.2013 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Protože k návrhu nebyly připojeny všechny zákonné přílohy, vyzval soud I. stupně dlužnici usnesením ze dne 1.3.2013 (A-7), aby o ně insolvenční návrh doplnila. Protože dlužnice ani podáním doručeným mu dne 20.3.2013 uvedené výzvě nevyhověla (předložený seznam závazků shledal soud I. stupně neúplným, neboť v něm dlužnice neuvedla právní důvod a druh závazků), postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala, neboť měla za to, že předložený seznam závazků byl perfektní a že insolvenční návrh včas doplnila. K tomu znovu připojila seznam svých závazků a věřitelů a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční řízení bude dále pokračovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku samostatným insolvenčním návrhem ze dne 19.2.2013 (A-1), v němž uvedla rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek a k němuž připojila vyplněný formulář návrhu na povolení oddlužení podaným (A-1), v jehož kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu dlužnice duplicitně vyznačila, že se tímto návrhem domáhá rozhodnutí o svém úpadku a uvedla některé skutečnosti osvědčující její úpadek. K návrhu dlužnice připojila mj. též seznam svých závazků ze dne 19.2.2013 (A-3; byť označený jako čestné prohlášení), z něhož plyne, že má 6 věřitelů (označených jménem nebo názvem, avšak neuvedla jejich adresy), jimž dluží celkem 3.876.810 Kč splatných dílem od r. 1995 do 2012 (u každého závazku uvedla dlužnice jeho výši a splatnost), a opatřila ho prohlášením o jeho správnosti a úplnosti; ostatně stejný seznam byl vtělen do jejího insolvenčního návrhu (A-1). Uvedený seznam dlužnice znovu předložila (A-8) v reakci na výzvu soudu I. stupně ze dne 1.3.2013 (A-7), avšak tentokrát již s doplněním chybějících údajů IČO a adres věřitelů. Dle názoru odvolacího soudu lze předložený seznam závazků dlužnice-i bez uvedení právního důvodu vzniku jednotlivých závazků-považovat (ve spojení s perfektním insolvenčním návrhem) za dostatečný podklad pro věcné rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Za popsaného stavu je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh je projednatelný a na jeho základě lze bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužnice. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. dubna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová