1 VSPH 555/2016-A-44
KSHK 45 INS 2319/2013 1 VSPH 555/2016-A-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem 517 54 Vamberk, Jiráskova 851, o odvolání společnosti Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci, IČO 24203319, se sídlem Hradec Králové, Věkoše, Na Zahrádkách 268, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 45 INS 2319/2013-B-35 ze dne 11. ledna 2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka Petra Kubáčka usnesením z 11. 1. 2016 v bodu I. výroku odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci a v bodu II. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Ing Petru Hýskovou, IČO 74360809. V bodu III. výroku uložil odvolanému insolvenčnímu správci povinnost informovat nového správce o své dosavadní činnosti a předat mu veškeré doklady související s výkonem funkce. Soud své rozhodnutí odůvodnil.

Odvolaný insolvenční správce Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci podal včas proti bodům I. a II. výroku usnesení odvolání (č. d. B-38), ve kterém navrhl tuto část isir.justi ce.cz rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že nejsou dány důvody pro jeho odvolání z funkce insolvenčního správce. Své odvolání podrobně odůvodnil.

Soud prvního stupně usnesením na č. d. B-40 ze 14. 3. 2016 vzal v bodu I. výroku na vědomí splnění oddlužení dlužníka Petra Kubáčka. V bodu II. výroku dlužníka osvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. V bodu III. výroku přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci ve výši 28.314 Kč s tím, že dlužník již tuto částku v průběhu oddlužení uhradil. V bodu IV. výroku soud schválil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové ve výši 1.089 Kč Kč s tím, že dlužník již tuto částku v průběhu oddlužení též uhradil. V bodu V. byla insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petra Hýsková zproštěna funkce. V bodu VI. výroku soud zrušil povinnost plátce mzdy dlužníka ESAB Vamberk, s. r. o. provádět z příjmů dlužníka srážky pro účely insolvenčního řízení. Uvedené usnesení ze 14. 3. 2016 nabylo právní moci, neboť bylo doručeno vyhláškou (§ 71 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) jakož i příslušným osobám zvláštním způsobem doručení (§ 75 insolvenčního zákona).

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) v prvé řadě zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně z 11. 1. 2016 podle § 7 insolvenčního zákona, § 211 a § 104 odst. 1 o. s. ř. a dospěl k závěru, že tomu tak není.

V souladu s § 7 insolvenčního zákona odvolací soud aplikoval níže uvedená ustanovení o. s. ř., jež jsou dle § 211 o. s. ř. aplikovatelná i v odvolacím řízení.

Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1 první věty o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Soud prvního stupně vydal své usnesení z 11. 1. 2016 v rámci dosud probíhajícího insolvenčního řízení. Toto řízení ale bylo v průběhu odvolacího řízení pravomocně skončeno rozhodnutím o splnění oddlužení (§ 413 insolvenčního zákona), proto nejsou dány podmínky pro rozhodování o zrušení či změně usnesení z 11. 1. 2016 napadeného odvoláním. Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, odvolací soud proto podle § 221 odst. 1 písm. c) a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil řízení o odvolání společnosti Edl a partneři, v. o. s. v likvidaci.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 11. listopadu 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková