1 VSPH 554/2014-A-39
KSPH 35 INS 16018/2013 1 VSPH 554/2014-A-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Františka Kučery v insolvenčním řízení dlužnice Ilony Tesařové, IČO 46395563, bytem Uhlířské Janovice, Žandov 47, adresou pro doručení: Jilemnice, Javorek 564, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 16018/2013-A-34 ze dne 25. února 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 16018/2013-A-34 ze dne 25. února 2014, se m ě n í tak, že se dlužnici ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 35 INS 16018/2013-A-34 ze dne 25. února 2014 uložil Iloně Tesařové (dále též dlužnice), která se insolvenčním návrhem domáhala zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu, by ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 6.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu. Soud prvního stupně citoval § 108 insolvenčního zákona a vyložil účel zálohy. Vyšel ze zjištění, že dlužnice podala řádný insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, k němuž připojila řádné seznamy majetku a závazků, že dlužnice společně s manželem podnikala a má závazky ve výši 4.909.471,-Kč. Společně s manželem je spoluvlastníkem nemovitostí-rodinného domu v Žandově (LV 10015) a objektu ubytovacího zařízení (LV 2115, KÚ Jilemnice), 1 000 ks akcií emitenta VIBA HAZLOV, a.s. Dlužnice nemá zaměstnání. Příjem jejího manžela představuje invalidní důchod III. stupně, příspěvek na péči II. stupně a příspěvek na mobilitu, vše v celkové výši 13.543,-Kč.

Vzhledem k tomu, že úpadek dlužnice bude řešen konkursem a s přihlédnutím k minimální výši odměny insolvenčního správce, která v konkursu činí 45.000,-Kč, uložil soud prvního stupně dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala prominutí povinnosti zaplatit zálohu, neboť na její zaplacení jim nezbývají žádné prostředky, nikdo jim nepůjčí, nemají co prodat. Její manžel je těžce nemocen a žijí z jeho invalidního důchodu. Dlužnice se musí o dlužníka každodenně starat a je pro ni obtížně si nalézt práci. Dále popsala svoji kritickou situaci a okolnosti, které vedly k úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužnice má závazky v celkové výši 4.909.471,-Kč, společně s manželem vlastní nemovitost v Jilemnici, jejíž hodnotu vyčíslila na 2.850.000,-Kč, nemovitost v Žandově jejíž cena přibližně činí 1.050.000,-Kč, dále vlastní 1 000 ks akcií emitenta VIBA HAZLOV, a.s. a vklad v penzijním fondu u ČSOB, a.s. Dlužnice nemá zaměstnání.

Při posouzení zda je nutné dlužnici uložit zaplacení zálohy je nutné vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli, jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci. To platí i pro hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, které vždy patří mezi náklady insolvenčního řízení a jejichž výše je pro jednotlivé způsoby řešení úpadku upravena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. odlišně.

Odvolací soud je toho názoru, že uložení zálohy dlužnici je s ohledem na očekávaný způsob řešení jeho úpadku namístě. Oproti názoru soudu prvního stupně je dle názoru odvolacího soudu třeba vzít při stanovení výše zálohy v úvahu konkrétní okolnosti věci, jimiž jsou majetkové poměry dlužnice (dlužnice vlastní majetek, z jehož zpeněžení lze v průběhu řízení odměnu a hotové výdaje hradit) a její sociální situaci, kdy se ji nepodařilo dosud získat zaměstnání a její manžel, který rovněž podal insolvenční návrh, je těžce nemocný a je z tohoto důvodu v invalidním důchodu. S ohledem na uvedené okolnosti odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, přiměřená výše zálohy činí 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 4. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková