1 VSPH 552/2011-B-31
KSLB 57 INS 12631/2010 1 VSPH 552/2011-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka A1.Operativ, s.r.o., IČ 27645614, sídlem Liberec, Českých bratří 30/9, 460 01 Liberec, zast. Mgr. Evou Pokornou, advokátkou, sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46, o odvolání dlužníka a Margity anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9-Hloubětín, PSČ 198 00, Postřižínská 797/1, zast. Mgr. Pavlem Bobkem, advokátem, sídlem Praha 6, Muchova 9/223, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 30. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 12631/2010-B-19,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 30. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 12631/2010-B-19, se v bodech I., II. výroku potvrzuje. II. Odvolání dlužníka a Margity anonymizovano proti bodu III. výroku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 30. března 2011, č.j. KSLB 57 INS 12631/2010-B-19, se odmítají.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, pod bodem I. výroku zamítl návrh dlužníka A1.Operativ, s.r.o. (dále jen dlužník) na zproštění KOPPA, v.o.s. funkce insolvenčního správce dlužníka (dále též správce), pod bodem II. výroku zamítl návrh věřitelky Margity anonymizovano (dále jen věřitelka) na zproštění KOPPA, v.o.s. funkce správce a pod bodem III. výroku uložil správci pořádkovou pokutu ve výši 20.000,-Kč.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze 16.12.2010 (A-5) byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena KOPPA, v.o.s. Návrhem doručeným soudu I. stupně dne 11.2.2011 se dlužník domáhal zproštění správce funkce podle § 32 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že se na jeho činnosti podílí též společník Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, jenž v minulosti zastupoval insolvenčního navrhovatele KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s. (dále jen věřitel) a dokládal to e-mailovou korespondencí. Dne 14.2.2011 byl na schůzi věřitelů zvolen zástupcem věřitelů právě tento věřitel.

Správce se bránil tím, že soudu oznámil, že jeho funkci bude vykonávat společník Mgr.Ing. Martin Pinta. Vysvětloval, že v měsíci červnu a srpnu 2010 byl Mgr.Ing. Vlastislav Vlček jednorázově zmocněn k zastupování věřitele při přípravě kupní smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem a že na přezkumném jednání a schůzi věřitelů vykonával funkci správce Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, neboť Mgr.Ing. Martin Pinta byl na dlouhodobě plánované dovolené. To, že na přezkumném jednání popřel pohledávku věřitelky, by dle správce nemělo ovlivňovat insolvenční řízení, neboť jeho dosavadní činností nemohla být účastníkům řízení způsobena jakákoliv újma.

K dlužníkově návrhu na zproštění správce funkce se podáním ze dne 17.2.2011 připojila též věřitelka, jež měla zato, že správce zjevně porušil § 24 odst. 2 IZ.

Soud I. stupně citoval § 24 odst. 1 a 2, § 32, § 7 odst. 1 a § 81 odst. 2 IZ a uzavřel, že návrh na zproštění správce funkce podaný dlužníkem byl podán osobou k tomu oprávněnou a že řádné neplnění povinností správce by mělo trvat po delší dobu, aby bylo lze usuzovat na jeho pochybení, když ojedinělý exces není důvodem pro jeho zproštění.

Soud I. stupně neshledal, že by činnost správce trpěla dlouhodobými a závažnými nedostatky, že by jeho dosavadní činnost byla neodborná anebo že by správce svým dosavadním jednáním porušil své povinnosti natolik zásadním způsobem, jenž by odůvodňoval jeho zproštění funkce. Zjistil, že mu správce v souladu s § 24 odst. 2 IZ neprodleně oznámil, že funkci správce bude vykonávat Mgr.Ing. Martin Pinta, a že jeho jediné pochybení spočívalo v tom, že v průběhu řízení vystupoval navenek vůči věřitelům, dlužníkovi či na jednání soudu Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, u něhož existují důvody vzbuzující pochybnost o jeho nepodjatosti, ačkoliv k výkonu funkce správce bylo lze zmocnit společníka Mgr. Vítězslava Hoffmanna, příp. jiného zaměstnance správce.

Proto soud I. stupně zamítl návrhy dlužníka a věřitelky na zproštění správce funkce a správci uložil pořádkovou pokutu ve výši 20.000,-Kč. K návrhu věřitelky na zproštění správce funkce pak dodal, že se jím podrobněji nezabýval, neboť byl podán osobou k tomu neoprávněnou, když takový návrh mohl podat jen dlužník nebo věřitelský orgán (§ 32 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník a věřitelka včas odvolali a shodně požadovali, aby je odvolací soud změnil a KOPPA, v.o.s. zprostil funkce správce.

Dlužník výslovně napadl body I., III. výroku usnesení, neboť měl zato, že dostatečně osvědčil, že jménem KOPPA, v.o.s. vykonává funkci správce Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, jenž byl zástupcem věřitele, a pokud by celé insolvenční řízení mělo vést jen k uspokojení tohoto věřitele, jde o porušení důležité povinnosti správce. Pokazoval na to, že dne 15.2.2011 došlo k dalšímu závažnému pochybení správce, když podpis Mgr.Ing. Martina Pinty na hospodářské zprávě ze dne 14.2.2011 neodpovídá jeho podpisovému vzoru založenému ve Sbírce listin rejstříkového soudu, přestože mu správce sdělil, že se jedná skutečně o podpis Mgr.Ing. Martina Pinty. Nesouhlasil se závěry soudu I. stupně, že v dané věci šlo o ojedinělý exces, a zdůraznil, že zproštění správce funkce nepožadoval z důvodu neplnění jeho povinností, ale z důvodu závažného porušení povinnosti uložené mu zákonem. Důvody pro zproštění správce funkce shrnul tak, že jednorázové zmocnění věřitele bylo právním zastoupením, že věřitel zastoupený Mgr.Ing. Vlastislavem Vlčkem s ním v srpnu 2010 vedl jednání, jež skončilo bez uzavření kupní smlouvy na nemovitosti, že v seznamu insolvenčních správců je pro okres Liberec uvedeno 7 osob a v jeho věci se stala správcem právě KOPPA, v.o.s., jejímž společníkem je Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, že za správce od počátku vystupovali Ing. Vítězslav Hoffmann, paní Mizerová a Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, že oznámení o tom, že jménem KOPPA, v.o.s. bude funkci správce vykonávat Mgr.Ing. Martin Pinta, podepsal Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, že Mgr.Ing. Vlastislav Vlček vykonával funkci správce po dobu nepřítomnosti Mgr.Ing. Martina Pinty a že podpis na hospodářské zprávě není podpisem Mgr.Ing. Martina Pinty. Dlužník se nemohl smířit s tím, že v roce 2007 stál Mgr.Ing. Vlastislav Vlček prostřednictvím spřízněné 1. Dražební, a.s. u nabytí nemovitostí (zámečku Ruprechtice s pozemky) a v roce 2010 jako zástupce věřitele požadoval, aby dlužník prodal své nemovitosti za cenu 7 milionů Kč v rozporu se znaleckým posudkem 1. Dražební, a.s. Z toho dovozoval, že správce jedná v rozporu s § 24 odst. 1, 2 IZ, a protože své vyloučení z věci neprodleně neoznámil, porušila závažným způsobem důležitou povinnost uloženou mu zákonem.

Věřitelka výslovně napadla body II., III. výroku usnesení. Akcentovala, že jeden ze společníků správce byl v minulosti zástupcem věřitele a že tak nelze vyloučit pochyby o zákonnosti insolvenčního řízení. Vyjádřila názor, že dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o její pohledávce, je stále věřitelkou dlužníka, a že pro čistotu insolvenčního řízení by bylo namístě správce odvolat a ustanovit jiného. V ostatním se připojila k argumentaci dlužníka.

Správce ve vyjádření k odvoláním zdůraznil, že jeho jménem vykonává funkci správce Mgr.Ing. Martin Pinta, což bylo soudu I. stupně řádně oznámeno, přičemž jmenovaný je samostatným advokátem a k účastníkům řízení nemá žádný poměr. Zopakoval, že Mgr.Ing. Vlastislav Vlček věřitele nezastupoval, pouze pro něj v červenci a v srpnu 2010 připravoval kupní smlouvu, jež však nebyla uzavřena. Odmítl, že by byl schopen ovlivnit veřejnou dražbu zámečku Ruprechtice s pozemky. Ohradil se vůči nařčení z porušení svých povinností při přezkumu přihlášených pohledávek, když pohledávka věřitele byla uznána též dlužníkem a popření pohledávky věřitelky nemá na insolvenční řízení žádný vliv a její existence bude postavena najisto v incidenčním řízení. Poukazoval na to, že věřitelka je personálně spjatá s dlužníkem a je proto nepřijatelné, aby osoby stojící za dlužníkem ovládaly insolvenční řízení. Závěrem popsal důvody, jež ho vedly k popření pohledávky věřitelky ve výši 5.959.123,84 Kč.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda bod III. výroku usnesení může napadnout odvoláním dlužník a věřitelka, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Napadeným bodem III. výroku usnesení uložil soud I. stupně správci pořádkovou pokutu; proti takovému rozhodnutí-jak soud v poučení správně uvedl-se lze odvolat. Legitimaci k podání odvolání však nemají účastníci insolvenčního řízení bez dalšího. Z povahy odvolání vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu I. stupně plně vyhověno a kterému byla tímto rozhodnutím způsobena určitá újma na jeho právech. Rozhodujícím je přitom výrok rozhodnutí soudu I. stupně, protože existenci případné újmy lze posuzovat jen z procesního hlediska. Při tomto posuzování také nelze brát v úvahu subjektivní přesvědčení účastníka řízení, ale jen objektivní skutečnost, že rozhodnutím soudu mu byla způsobena určitá, třeba i nepříliš významná újma, kterou lze odstranit zrušením nebo změnou napadeného rozhodnutí. Oprávnění podat odvolání tedy svědčí jen tomu účastníku, v jehož neprospěch vyznívá poměření nejpříznivějšího výsledku, který soud I. stupně pro účastníka mohl založit svým rozhodnutím, a výsledku, který svým rozhodnutím skutečně založil, je-li zároveň způsobená újma odstranitelná tím, že odvolací soud napadené rozhodnutí zruší nebo změní.

V daném případě je třeba připomenout, že se rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty správci nijak netýká práv či povinností dlužníka nebo věřitelky a napadeným bodem III. výroku usnesení jim nebyla (ani konkursní podstatě) způsobena jakákoliv újma, kterou by bylo možno odstranit zrušením nebo změnou napadeného usnesení. Je tedy zřejmé, že dlužník a věřitelka nejsou subjektivně legitimováni k podání odvolání proti napadenému bodu III. výroku usnesení; tím by byl jedině správce KOPPA, v.o.s., jenž se však proti němu neodvolal.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužníka a věřitelky proti bodu III. výroku usnesení odmítl.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení jen v bodech I., II. výroku včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná, přičemž v podrobnostech odkazuje na pečlivé a přesvědčivé odůvodnění usnesení ze dne 30.3.2011 s tím, že ani ve stadiu odvolacího řízení nevyšlo najevo nic, co by bylo s to vyvolat potřebu jeho zrušení či změny.

Podle § 24 odstavce prvého IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 32 odst. 1 IZ může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvolání z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

Ve shodě se soudem I. stupně je též odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce (KOPPA, v.o.s.) neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem.

Pokud jde o podstatu návrhu na zproštění správce funkce (B-8, B-14, B-17) rozvedenou v obou odvoláních (B-20, B-21) a brojící proti tomu, že jménem správce (KOPPA, v.o.s.) vykonává tuto funkci Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, jenž v červenci a v srpnu 2010 zastupoval zájmy jednoho z věřitelů, v čemž byl spatřován důvod pochybovat o nepodjatosti Mgr.Ing. Vlastislava Vlčka, resp. porušení povinností správce (KOPPA, v.o.s.), jenž tuto skutečnost neprodleně neoznámil insolvenčnímu soudu, má ji odvolací soud za nedůvodnou v situaci, kdy jménem správce vykonává jeho funkci Mgr.Ing. Martin Pinta, jak lze zjistit ze sdělení správce ze dne 17.12.2010 (B-2), v němž je jmenovaný společník jednoznačně určen ve smyslu § 24 odst. 2 IZ za osobu vykonávající funkci insolvenčního správce. Za daného stavu jsou proto bezpředmětné všechny výhrady a spekulace dlužníka a věřitelky brojící vůči jinému společníkovi správce Mgr.Ing. Vlastislavu Vlčkovi, jenž takto určenou osobou není. Pokud jde o osobu Mgr.Ing. Martina Pinty, vůči němuž nikdo z účastníků žádné výhrady nevznášel a ani z obsahu spisu neplynou skutečnosti, jež by zavdávaly důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, neshledává ani odvolací soud jakýkoliv důvod pro zproštění společnosti KOPPA, v.o.s. funkce správce. Ostatně proto ani správci nemohla vzniknout jakákoliv oznamovací povinnost ve smyslu § 24 odst. 1 IZ, kterou by-jak se dlužník domníval-porušil.

Jinou věcí však je, že správce nesprávně připustil, aby ho při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů konaných současně dne 14.2.2011 (B-9, B-11), jichž se osobně nezúčastnil, zastoupil Mgr.Ing. Vlastislav Vlček, tedy osoba, kterou též odvolací soud ve shodně se soudem I. stupně považuje za osobu, jež je se zřetelem pro její poměr k věřiteli, vyloučena z insolvenčního řízení (§ 24 IZ). Toto ojedinělé pochybení správce však již soud I. stupně patřičně honoroval pořádkovou pokutou (bod III. výroku usnesení), kterou správce též zaplatil (B-22).

Třeba dodat, že kdyby se v budoucnu ukázalo, že je správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (§ 34 odst. 1 IZ). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (§ 34 odst. 2 IZ). Pokud jde o výhradu, že podpis Mgr.Ing. Martina Pinty na hospodářské zprávě ze dne 14.2.2011 neodpovídá jeho podpisovému vzoru založenému ve Sbírce listin rejstříkového soudu, je vyvráceno sdělením jmenovaného ze dne 18.2.2011 (B-18), že uvedenou zprávu podepsal, a obdobně nemá odvolací soud důvod pochybovat ani o pravosti podpisu jmenovaného na oznámení o tom, že jménem správce KOPPA, v.o.s. bude tuto funkci vykonávat Mgr.Ing. Martin Pinta (B-2), jenž ji také vykonává.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání nejsou důvodná, a usnesení v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová