1 VSPH 551/2012-A-18
KSPH 40 INS 575/2012 1 VSPH 551/2012-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: Radek Brabenec, nar. 31. května 1969, bytem Řitka, Na Návsi 8, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 575/2012-A-10 ze dne 15. února 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze výše uvedeným usnesením v bodě I. výroku odmítl insolvenční návrh dlužníka a v bodě II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Podáním ze dne 16.5.2012 vzal však dlužník své odvolání zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení postupem podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová