1 VSPH 550/2015-A-18
KSLB 76 INS 1577/2015 1 VSPH 550/2015-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Ing. Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrastava, Na Hůrce 585, zastoupené advokátem JUDr. Františkem Řezankou, se sídlem Praha 9, Vašátkova 1012, zahájené na návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 1577/2015-A-11 ze dne 10. března 2015,

takto:

Bod III. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 1577/2015-A-11 ze dne 10. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, usnesením z 10.3.2015 v bodu I. výroku zjistil úpadek dlužnice Ing. Lucie anonymizovano , v bodu II. výroku povolil řešení úpadku oddlužením, v bodu III. výroku ustanovil insolvenčním správcem společnost KOPPA, v.o.s., IČO 25428578, se sídlem Liberec, Mozartova 679/21, dále uložil dlužnici hradit insolvenčnímu správci 1.089,-Kč měsíčně na zálohu odměny, paušální náhrady výdajů s DPH (bod IV. výroku), vyslovil, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele, aby do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body VI. a VII. výroku), vyzval věřitele, hodlají-li popřít pohledávky jiného věřitele, aby tak učinili na formuláři zveřejněném na internetovém portálu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz doručeném insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny před konáním přezkumného jednání (bod VIII. výroku), na den 4.5.2015 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body IX. a X. výroku), předvolal dlužnici a insolvenčního správce k přezkumnému jednání (bod XI. výroku), uložil dlužnici předložit do 10 dnů insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (bod XII. výroku), uložil insolvenčnímu správci do 10 dnů od zveřejnění usnesení sdělit dlužnici bankovní spojení pro platby záloh (bod XIII. výroku) a uložil insolvenčnímu správci předložit nejpozději 10 dnů před přezkumným jednáním zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod XIV. výroku).

V souladu s § 169 odst. 2 o. s. ř. nebylo usnesení odůvodněno.

Podáním z 12.3.2015 sdělil insolvenční správce, že odpovědnou osobou dle § 24 odst. 2 insolvenčního zákona bude Mgr. Ing. Martin Pinta.

Dlužnice napadla bod III. výroku usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedla, že lze považovat ustanoveného insolvenčního správce za podjatého. V letech 2002 až 2009 dlužnice navštěvovala Mgr. Ing. Vlastislava Vlčka, společníka společnosti KOPPA, v.o.s., se kterým konzultovala pracovní záležitosti. V sídle společnosti se setkávala i s členy jeho rodiny a dále i se společníkem Mgr. Ing. Martinem Pintou. Odvolání podává dlužnice z opatrnosti, aby třetí osoby nemohly v průběhu insolvenčního řízení namítat, že insolvenční správce není ve vztahu k dlužnici nestranný.

Insolvenční správce se k odvolání vyjádřil a uvedl, že se necítí podjatý. Mgr. Ing. Vlastislav Vlček byl s dlužnicí v pracovním kontaktu do ledna 2009 a žádný jiný vztah k ní nemá. Mgr. Ing. Martin Pinta, který je odpovědnou osobou pro toto insolvenční řízení, nemá k dlužnici žádný vztah.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadenou část usnesení soudu prvního stupně (bod III. výroku) podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným. V souladu s § 206 odst. 2 o. s. ř. zůstaly ostatní body výroku odvoláním nedotčeny.

Podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu. Podle odst. 2 Veřejná obchodní společnost, která je ustanovena insolvenčním správcem, oznámí insolvenčnímu soudu neprodleně, kdo z jejích společníků, prostřednictvím kterých vykonává činnost insolvenčního správce60), bude jejím jménem funkci insolvenčního správce vykonávat; odstavec 1 platí pro tohoto společníka obdobně. Poznámka 60) odkazuje na § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích.

Odvolací soud dodává, že citovaná právní úprava upravuje podmínky pro závěr o podjatosti insolvenčního správce shodně s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce, které jsou obsažené v § 14 o. s. ř. Insolvenčním správcem byla ustanovena v. o. s., proto by ve smyslu § 24 odst. 2 insolvenčního správce a § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb. musel platit důvod podjatosti pro ohlášeného společníka, jímž je v daném případě Mgr. Ing. Martin Pinta. Důvodem pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, tj. osobou ve vztahu založeném příbuzenským nebo jiným obdobným vztahem, přátelským či nepřátelským nebo vztahem závislosti, věřitelem dlužníka nebo dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, nebo současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci a to, že insolvenční správce má předem o věci poznatky, které by měl získat až v průběhu řízení a kterou mohou ovlivnit jeho nestrannost. Závěr o podjatosti insolvenčního správce musí být založen na objektivním posouzení, nikoliv subjektivních pocitech zúčastněných.

Ani sama dlužnice netvrdí, že by s ohlášeným společníkem Mgr. Ing. Martinem Pintou měla pracovní kontakt (ten tvrdí pouze ve vztahu ke společníkovi Mgr. Ing. Vlastislavu Vlčkovi a insolvenční správce jej potvrdil), tudíž u ohlášeného společníka nepřichází v úvahu jakákoliv jeho podjatost. Nad rámec této úvahy odvolací soud dodává, že tato podjatost by nebyla dána ani u společníka Mgr. Ing. Vlastislava Vlčka, neboť pouhý pracovní kontakt nesvědčí o takové hloubce vzájemného vztahu, která by mohla vést k podjatosti insolvenčního správce (evidentně se nejedná o osobu blízkou, o přátelský či nepřátelský vztah či vztah závislosti).

Nebyly zjištěny skutečnosti, které by svědčily o vztahu insolvenčního správce k dlužnici, vzbuzujícím pochybnosti o nepodjatosti správce. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil bod III. výroku usnesení jako věcně správný.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 30. června 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková