1 VSPH 549/2015-B-29
KSPH 42 INS 26078/2012 1 VSPH 549/2015-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Kladno-Švermov, Věry Pechové 1078, zastoupené advokátem Mgr. Janem Vaňkem, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 28/559, zahájené na návrh věřitele: RÁJ NEMOVITOSTÍ, s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2022/125, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 26078/2012-B-21 ze dne 25. února 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 26078/2012-B-21 ze dne 25. února 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze výše uvedeným usnesením v bodu I. výroku neschválil oddlužení dlužnice Heleny anonymizovano , v bodu II. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužnice. V bodu III. výroku rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný a v bodu IV. výroku soud uložil insolvenčnímu správci předložit soudu aktuální soupis majetkové podstaty a určit předpokládaný termín předložení konečné zprávy a podávat insolvenčnímu soudu a věřitelskému orgánu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení.

V odůvodnění k bodům I. a II. výroku soud uvedl, že dne 23.10.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení návrhem věřitele RÁJ NEMOVITOSTÍ, s.r.o., který se domáhal zjištění úpadku dlužnice Heleny anonymizovano a řešení úpadku konkursem. Dlužnice podala návrh na povolení oddlužení. Soud usnesením č.j. KSPH 42 INS 26078/2012-A-19 z 18.6.2013 mj. zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Přezkumné jednání a schůze věřitelů, které se měly konat dne 23.8.2013, byly odročeny s ohledem na žádost dlužnice o odložení jednání (B-2) z důvodu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti. V den přezkumného jednání a schůze věřitelů 22.11.2013 byl insolvenčnímu soudu doručen přípis dlužnice, ve kterém z důvodu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti žádá o odložení jednání (B-8). Dlužnice připojila zprávu Nemocnice na Homolce, ve které je uvedeno, že je dlouhodobě léčena v tomto zařízení pro onemocnění pohybového aparátu a další kontrola je nařízena v lednu 2014. Insolvenční soud pak nařídil další schůzi věřitelů na 20.2.2015, tentýž den byl soudu doručen přípis dlužnice, ve kterém žádá o odložení schůze věřitelů z důvodů trvání pracovní neschopnosti (B-17). Připojena byla lékařská zpráva MUDr. Pavla Brejníka ze dne 11.2.2015, ve které je uvedeno, že dne 11.2.2015 ošetřil v návštěvní službě dlužnici pro febrilní stav (Dg J118). Dlužnice nebyla schopna účasti na soudním jednání.

Soud zjistil, že dlužnice má mít měsíční čistý příjem 8.100,-Kč od Mysliveckého spolku Kladno . Toto tvrzení dlužnice nedoložila, ale z přihlášky věřitele č. 14 Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., Okresního mysliveckého spolku Kladno plyne, že jakožto oprávněná osoba nakládat s jeho finančními prostředky postupně z bankovního účtu věřitele č. 14 vybrala finanční prostředky a tyto vědomě neoprávněně použila pro svou potřebu, čímž věřiteli č. 14 způsobila škodu v celkové výši 684.339,19 Kč. Dlužnice je rozvedená a nemá žádnou vyživovací povinnost. Ve lhůtě pro podání přihlášek se přihlásilo 13 věřitelů s pohledávkami ve výši 4.724.514,70 Kč, z toho 2 zajištění věřitelé mají pohledávky v celkové výši 3.134.664,-Kč a 11 nezajištěných věřitelů má pohledávky v celkové výši 1.589.850,70 Kč. Dne 4.6.2014 byla soudu dále doručena přihláška pohledávky věřitele č. 14 v celkové výši 707.059,19 Kč z titulu nároku na náhradu škody způsobené trestným činem dlužnice. Ve vlastnictví dlužnice jsou nemovitosti identifikované v soupisu majetkové podstaty (B-11). Tyto nemovitosti jsou předmětem zajišťovacích práv zajištěných věřitelů. Dle vyjádření insolvenčního správce nelze spoléhat na to, že by po zpeněžení nemovitostí zbylo ještě na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů (cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 219-2014, vyhotoveným Ing. Michalem Crkvou dne 29.12.2014, na částku 2.800.000,-Kč).

Soud učinil závěr, že v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře by pohledávky nezajištěných věřitelů byly v průběhu 5 let uspokojeny nejvýše z 1 %. Ze zpeněžení majetkové podstaty nebudou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny vůbec. Při jednání konaném dne 20.2.2015 insolvenční správce uvedl, že dlužnice s ním od samého počátku nespolupracuje, je nekontaktní a naopak brání průběhu insolvenčního řízení. Dne 18.2.2015 proběhla dražba nemovitostí v majetku dlužnice, a to i přes to, že dlužnice neumožnila prohlídku této nemovitosti. Dlužnice nesplňuje předpoklady pro to, aby jí bylo povoleno oddlužení-nemá dostatečné příjmy, aby uhradila své pohledávky.

Z přihlášky věřitele č. 14 soud dovodil, že dlužnice byla trestním příkazem Okresního soudu v Kladně č.j. 1 T 169/2013-445 ze dne 20.8.2013 shledána vinnou pokračujícím trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, pokračujícím přečinem zpronevěry podle § 206 odst. 1 trestního zákoníku (zákona č. 40/209 Sb.), trestným činem a pokračujícím trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1,3 zákona č. 140/1961 Sb. a přečinem úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1,4 trestního zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 11.9.2013.

Soud odkázal na § 405, § 395 odst. 1 a 2 a § 389 insolvenčního zákona a uvedl, že základními podmínkami přípustnosti oddlužení jsou dlužníkův poctivý záměr při podání návrhu na povolení oddlužení a požadavek na minimální třicetiprocentní uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení. V dané věci soud zejména přihlédl k tomu, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by byla nižší než 30 % jejich pohledávek a tito věřitelé s nižším plněním nesouhlasili, dále k tomu, že dlužnice od samého počátku nespolupracuje s insolvenčním správcem, je nekontaktní a naopak brání průběhu insolvenčního řízení (např. neumožnila insolvenčnímu správci uskutečnit soudem nařízenou /D-5/ prohlídku nemovitostí sepsaných v majetkové podstatě) a taktéž k tomu, že v roce 2013 proběhlo proti dlužnici trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením dlužnice pro trestné činy majetkové povahy. Z toho důvodu soud neschválil oddlužení (bod I. výroku usnesení) a prohlásil na majetek dlužnice konkurs (bod II. výroku).

Dlužnice napadla body I. a II. výroku usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhla tuto část rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolání odůvodnila tím, že při zpeněžení pozemků ve vlastnictví dlužnice na základě pokynu zajištěného věřitele RÁJ NEMOVITOSTÍ, s.r.o. formou kupní smlouvy z 27.1.2015 formou veřejné dražby dne 18.2.2015 nerespektoval insolvenční správce § 283 a § 408 insolvenčního zákona-nebyla splněna podmínka právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu (toto rozhodnutí bylo vydáno až 25.2.2015 a dosud nenabylo právní moci). Neodpovídá skutečnosti, že by dlužnice nespolupracovala s insolvenčním správcem, dlužnice bezvýsledně upozorňovala správce na to, že by měl se zpeněžováním majetkové podstaty vyčkat na rozhodnutí insolvenčního soudu. Dlužnice přebírá poštu, je kontaktní, návrhem na povolení oddlužení nesleduje nepoctivý záměr a její přístup není nedbalý.

Dlužnice má v současné době příjem ze starobního důchodu měsíčně 7.996,-Kč, od 1.1.2015 má uzavřenu dohodu o provedení práce se společností I. F. Consulting, s.r.o. s měsíční odměnou 9.500,-Kč a od 1.3.2015 má na dobu neurčitou uzavřenu dohodu o pracovní činnosti se společností I. F., s.r.o. s měsíční odměnou 2.100,-Kč. Celkový čistý příjem dlužnice tedy činí 19.596 Kč a je schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu nejméně 30 % jejich pohledávek, tj. minimálně 476.955,21 Kč. V případě konkursu nelze očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadenou část usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

V průběhu odvolacího řízení soud prvního stupně usnesením č.d. P15-4 z 23.3.2013 odmítl přihlášku P15 věřitele č. 14 jako opožděnou a dále rozhodl, že se k této přihlášce nepřihlíží. Vzhledem k této skutečnosti celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů, která nebyla insolvenčním správcem ani žádným z věřitelů popřena, činí 1.589.850,70 Kč. Celková výše všech přihlášených pohledávek činila 4.724.514,70 Kč oproti v návrhu dlužnice na povolení oddlužení tvrzené výši 3.060.288,-Kč.

Podle § 405 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Podle odst. 2 Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle § 395 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle odst. 2 Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Jak správně uvedl soud prvního stupně, oddlužení nelze jako pravidlo schválit v případě, že dlužník není schopen uspokojit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů nebo v případě, že dlužník sleduje návrhem na povolení oddlužení nepoctivý záměr. Co se týče první podmínky, i po doplnění údajů uvedených dlužnicí v odvolání je nutno uzavřít, že dlužnice není schopna plněním splátkového kalendáře po dobu 5 let uhradit nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Při přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 1.589.850,70 Kč. Pro účely splátkového kalendáře v oddlužení nelze počítat jako s trvalým příjmem s částkou 9.500,-Kč měsíčně, neboť dohoda o provedení práce z 15.12.2014 je uzavřena pouze na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2016. Vzal-li by odvolací soud v úvahu zbývající měsíční příjmy dlužnice 7.996,-Kč a 2.100,-Kč, pak by dlužnice byla schopna věřitelům uhradit plněním splátkového kalendáře (s přihlédnutím k povinnosti plnit měsíční zálohu na náklady insolvenčního řízení a odměnu insolvenčního správce 900,-Kč dle § 3 písm. c/ a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., resp. s 21 % DPH 1.089,-Kč) během 5 let částku 93.780,-Kč. Při čistém měsíčním příjmu 10.096,-Kč a žádné vyživovací povinnosti činí orientačně měsíční splátka v roce 2015 pro oddlužení 2.652,-Kč a odečíst částku 1.089,-Kč na náklady insolvenčního řízení, tj. jedná se o 60 splátek po 1.563,-Kč ve prospěch věřitelů. Celková částka 93.780,-Kč zjevně nedosahuje hranice 30 % všech nezajištěných pohledávek (tou je částka 476.955,21 Kč při celkové výši nezajištěných dluhů 1.589.850,70 Kč), tudíž je i nadále správný předpoklad soudu prvního stupně, že není splněna podmínka stanovená v § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Kromě toho odvolací soud poukazuje i na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 45/2010 z 30.4.2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 86/2013 mj. s právní větou Z toho, že dlužník v seznamu závazků zamlčel své zahraniční věřitele a že v seznamu svého majetku neoznačil majetek tvořený podíly v zahraničních společnostech, lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka při oddlužení.

Odvolací soud i z důvodů uvedených v citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu učinil závěr, že dlužnice, která neuvedla ve svém návrhu na povolení oddlužení a v seznamu majetku a svých závazků všechny své závazky, sledovala nepoctivý záměr (§ 395 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona). Dobrodiní institutu oddlužení náleží především čestnému a poctivému dlužníkovi, tedy dlužníkovi, který projevuje zřetelně patrnou snahu dostát svým splatným závazkům tak, aby žádný z jeho věřitelů nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo jejich rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení (srov. § 5 písm. a) insolvenčního zákona). Pokud dlužník takový úmysl nesleduje, nelze oddlužení povolit ani schválit. Jinými slovy řečeno, i kdyby dlužník jinak splňoval minimální kvantitativní kritéria oddlužení podle § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (tak tomu ale v této věci není), nemá na oddlužení automaticky nárok, lze-li s přihlédnutím ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím dlužník sleduje nepoctivý záměr.

Vzhledem k uvedeným závěrům soud prvního stupně postupoval po právu, když v souladu s § 405 odst. 1 a 2 a § 395 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona neschválil oddlužení dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil body I. a II. výroku usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 22. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková