1 VSPH 549/2013-A-13
KSCB 28 INS 31630/2012 1 VSPH 549/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka: Miroslav StanČk, nar. 21. dubna 1972, bytem Tábor, U Cihelny 2642, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 31630/2012-A-8 ze dne 11. února 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 31630/2012-A-8 ze dne 11. února 2013 se mČní tak, že se dlužníkovi ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 2.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že dne 14.12.2012 mu byl doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 14.12.2012 (A-6) byl dlužník vyzván k doplnČní návrhu o odhad obvyklé ceny nemovitostí znalcem a o darovací smlouvu, která byla v insolvenním návrhu uvedena, ale nebyla p iložena.

Soud zjistil, že dlužník má 5 vČ itel s celkovými závazky ve výši 690.328,-K, z toho je závazek ve výši 512.843,-K závazkem zajištČným. Pr mČrný mČsíní p íjem dlužníka inil 9.447,-K, dlužník je ženatý a má vyživovací povinnost v i dvČma dČtem. Dlužník vlastní nemovitosti uvedené na LV . 2370 v k.ú. ýelkovice, LV . 7709 a . 8812 v k.ú. Tábor, obvyklé vybavení domácnosti v hodnotČ asi 14.000,-K a penzijní p ipojištČní u Penzijního fondu ýeské spo itelny v hodnotČ asi 22.000,-K.

S ohledem na p edpokládané ešení úpadku dlužníka konkursem, když podmínky pro povolení oddlužení nebyly splnČny z d vodu, že dlužník nereagoval na výzvu soudu k doplnČní listin, uložil soud dlužníkovi povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že záloha je p íliš vysoká a že v souasnosti p íjmy k její úhradČ nedisponuje. Dodal, že v lednu 2013 nastoupil do nového zamČstnání a má vyšší p íjem, doložil darovací smlouvu, na základČ které se Ruslana Forejtová jako dárkynČ zavázala dlužníkovi po dobu trvání oddlužení poskytovat ástku ve výši 300,-K mČsínČ. Celkový mČsíní p íjem dlužníka bude tedy init 13.700,-K.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona (dále jen IZ), podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení lze uložit insolvennímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední vČtČ § 108 odst. 1 nebo § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárnČ všem navrhovatel m, jedinČ pokud v daném p ípadČ nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolvenního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prost edky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístČ zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané vČci, jež jsou podstatné p edevším pro úsudek o tom, jaký zp sob ešení dlužníkova úpadku i hrozícího úpadku lze oekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento zp sob pravdČpodobnČ vyžádá, a zda i do jaké míry lze p edpokládat uspokojení tČchto náklad z majetkové podstaty. Je p itom z ejmé, že výše náklad insolvenního ízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož zp sobu ešení úpadku je navíc ještČ ovlivnČna specifickými pomČry dané vČci. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnČ.

Z obsahu insolvenního návrhu dlužníka a jeho p íloh plyne, že má závazky v i 5 vČ itel m, výše zajištČných závazk inila 512.843,-K, celková výše závazk zajištČných i nezajištČných inila témČ 700.000,-K. Dlužník vlastní nemovitosti v katastrálním území ýelkovice parc. . 81/1 a 81/2 v cenČ asi 525.000,-K, nemovitosti parc.. 2642/2, 5231/4, 523/5, 523/3, 5231/4 a 5231/5 v katastrálním území Tábor v cenČ asi 550.000,-K, které jsou p edmČtem zástavního práva vČ itele ýSOB, dále vlastní bČžné vybavení domácnosti, penzijní p ipojištČní ve výši 22.004,-K. Dlužník má v souasné dobČ p íjem od Greiner perfoam, s.r.o. ve výši asi 13.000,-K, doložil darovací smlouvu, podle které mu bude dárkynČ Ruslana Forejtová mČsínČ hradit po dobu oddlužení ástku 300,-K. Dlužník je ženatý a má dvČ vyživovací povinnosti.

S p ihlédnutím k existenci nemovitého majetku dlužníka, výši jeho p íjm , potu vČ itel a celkové výši závazk dospČl odvolací soud k názoru, že pro prvotní fázi insolvenního ízení bude postaovat záloha ve výši 2.000,-K a další náklady ízení budou hrazeny v závislosti na zp sobu ešení úpadku.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že záloha na náklady insolvenního ízení podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani zákon o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy. Ustanovení § 138 o.s. . o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatek se vzhledem ke specialitČ IZ (§ 7) neužije ani p imČ enČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora odvolací soud odvoláním napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . zmČnil, jak je ve výroku uvedeno, a rovnČž prodloužil lh tu ke splnČní uložené povinnosti.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudunebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. dubna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva