1 VSPH 548/2015-A-14
KSCB 41 INS 34206/2014 1 VSPH 548/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Vilice 13, PSČ 391 43, zastoupené obecným zmocněncem Romanem Polákem, trvalým pobytem Vrchlabí 1, Tkalcovská 719, korespondenční adresa: Credit Post, s.r.o., U Bulhara 1611/3, Praha 1, zahájené návrhem dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 34206/2014-A-7 ze dne 12. ledna 2015,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 34206/2014-A-7 ze dne 12. ledna 2015 se p o t v r z u j e.

II. Dlužnice nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 12.1.2015 odmítl insolvenční návrh dlužnice Pavlíny anonymizovano . Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že podáním na předepsaném formuláři, doručeným soudu dne 17.12.2014 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud odkázal na § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a uvedl, že dlužnice nepřipojila k insolvenčnímu návrhu seznam majetku a závazků a k návrhu na povolení oddlužení nedoložila příjmy za roky 2012 a 2013 a darovací smlouvu. Usnesením č.d. A-4 z 22.12.2014 soud vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku a závazků a dále k doplnění návrhu na povolení oddlužení. Dlužnice byla poučena o tom, jak doplnění provést. Lhůta k doplnění návrhu byla stanovena v délce 7 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž insolvenční soud dlužnici poučil, že soud odmítne insolvenční návrh, nebude-li ve stanovené lhůtě doplněn. Předmětné usnesení bylo doručeno zástupci dlužnice dne 30.12.2014. Lhůta k doplnění insolvenčního návrhu marně uplynula dne 6.1.2015. Soud proto postupoval dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Dlužnice napadla usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhla rozhodnutí změnit tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Odvolání odůvodnila tím, že doplňuje soudem požadované podklady. Seznamy závazků, seznamy majetku a smlouvy o důchodu odeslala soudu dne 31.12.2014, tedy včas.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o.s.ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 2 Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ustanovení § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužnice v rozporu s § 104 odst. 1 insolvenčního zákona ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení nepřipojila seznam majetku a seznam závazků. Soud prvního stupně proto v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval dlužnici k předložení těchto seznamů ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení a poučil dlužnici o následcích nesplnění této výzvy. Dlužnice obdržela výzvu prostřednictvím svého zástupce dne 30.12.2014 a stanovená 7denní lhůta marně uplynula dne 6.1.2015. V podání doručeném soudu poštou dne 31.12.2014 dlužnice pouze předložila čestné prohlášení o jejích příjmech v letech 2011 a 2012. Soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Odvolací soud poznamenává, že i kdyby v rámci odvolacího řízení dlužnice předložila seznam majetku a seznam závazků, nemohl by odvolací soud k této skutečnosti, nastalé po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, přihlédnout (viz § 146 odst. 2 insolvenčního zákona). Z uvedených důvodů odvolací soud v souladu s § 219 o.s.ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Dlužnice nebyla v odvolacím řízení úspěšná, odvolací soud proto rozhodl o náhradě nákladů tohoto řízení v neprospěch dlužnice dle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 27. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná