1 VSPH 545/2010-B-126
MSPH 94 INS 7917/2009 1 VSPH 545/2010-B-126

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka AUTOMOBILTECHNIK PRAHA, s.r.o., sídlem Praha 9, Beranových 140, zastoupeného Mgr. Janou Payne, advokátkou, sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2010, č.j. MSPH 94 INS 7917/2009-B-91,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 27.5.2010, č.j. MSPH 94 INS 7917/2009-B-91, konstatoval, že způsobem řešení dlužníkova úpadku je od 27.4.2010 konkurs.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Své odvolání posléze vzal zpět podáním ze dne 19.7.2010.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. července 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová